Vizier 2022-2, nieuwsbrief Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Zuid-Holland
Vizier 2022-2

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het. (…) De velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.’ (Psalm 65:10 en 14)

Prachtige, poëtische, taal in ‘het Loflied op Gods goedheid’. Een boodschap met een rijke inhoud voor het voorliggende stuk startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (hierna: startnotitie NPLG) en daarmee het stikstofdebat. De door God gegeven schepping is genoeg voor ons, maar hoe?

De ChristenUnie & SGP fractie is overtuigd van de diepe afhankelijkheid die de agrarische sector heeft van God. Ons land is gezegend met uiterst vruchtbare natuur en dat schept verantwoordelijkheid. Naar de boeren die, soms al vele generaties, met hart en ziel de natuur bewerken en onderhouden. En naar de natuur zelf. Het is bebouwen én bewaren!

Bovenstaande woorden heb ik uitgesproken bij het debat in de Provinciale Staten op 6 juli jl. over de startnotitie NPLG. Het zijn politiek roerige tijden na de bekendmaking van deze startnotitie op 10 juni jl. en de verwachting is dat dit het komende jaar nog wel zal blijven voortduren. De provinciale verkiezingen in maart 2023 werpen hun schaduwen nu ver vooruit. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart door onder meer het opstellen van kieslijsten en verkiezingsprogramma’s.

In deze Vizier veel aandacht voor de natuur en de agrarische sector. Verder een artikel over de besluitvorming over de warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. We komen ook nog terug op de achterbanbijeenkomst op 27 juni jl. in Alphen aan den Rijn. De altijd belangrijke financiële middelen worden toegelicht in een bijdrage over het jaarverslag 2021. Voor de komende jaren is er mede dankzij ons initiatief structureel geld voor cultuur, erfgoed en toerisme beschikbaar. Ook hierover kunt u lezen in deze Vizier. Tot slot is er een mooie ontwikkeling in de mobiliteitsmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek. Ook hier gaan wij ons de komende tijd over buigen.

Op het moment van verschijnen van deze Vizier is het reces. Een tijd van bezinning en opladen. Wij wensen u allen eveneens een aantal mooie en rustige weken toe.

Hartelijke groet, 

Nico de Jager, Fractievoorzitter ChristenUnie & SGP Provinciale Staten Zuid-Holland

IN DEZE VIZIER

 • In 't Vizier
 • En-én: behoud de boer en de natuur
 • Vitale landbouw in balans met de natuur vraagt inzet van de hele keten
 • Veenweidestrategie en voldoende water
 • Eindelijk een warmteleiding van Rijswijk naar Leiden?
 • Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
 • De geborgde zetels van de waterschappen in Zuid-Holland
 • Structureel geld voor cultuur, erfgoed en toerisme tot en met 2027
 • Jaarverslag provincie Zuid-Holland
 • Achterbanbijeenkomst
 • Colofon

En-én: behoud de boer en de natuur

Woensdag 6 juli ging het debat over de provinciale stikstofaanpak verder in de Provinciale Staten. Hierin hebben we onder andere specifiek aandacht gevraagd voor de PAS-melders door middel van een motie. Met deze aangenomen motie heeft Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen om de PAS-melders, mede in overleg met het Rijk, zo spoedig mogelijk te legaliseren en uiterlijk in november bij ons met een plan te komen.

Dit is echter niet het enige dat we tijdens het debat in de Staten hebben ingebracht:

 • We hebben gepleit voor een duidelijke positie van Zuid-Holland met compassie en empathie voor de boeren enerzijds en herstel van de kwetsbare natuur anderzijds. Generiek 95% stikstof reduceren langs het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is geen reëel streven. Daar kunnen wij niet in mee gaan.
Lees verder

Vitale landbouw in balans met de natuur vraagt inzet van de hele keten

Landbouw stond op 1 juni jongstleden op de agenda van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu, nog voordat het Rijk de stikstofaanpak bekend maakte.

Dit was onze bijdrage:

Voorzitter, de ChristenUnie en SGP fractie vindt het belangrijk dat onze landbouw vitaal blijft en dat we de natuur versterken. Gezien internationale ontwikkelingen is het belangrijk dat we voedsel blijven produceren in Nederland en een toekomstbestendige landbouwsector hebben met korte ketens. Ook is het belangrijk om de biodiversiteit te stimuleren en te werken aan schone bodem en schoon water, want afgelopen decennia is veel  biodiversiteit verloren gegaan. Vorig jaar hebben wij gevraagd of het college van Gedeputeerde Staten wil lobbyen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden om groene gewasbeschermingsmiddelen sneller toe te laten tot de markt, graag horen we hoe het staat met deze inspanningen.

Lees verder

Veenweidestrategie en voldoende water

In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen door veenweidegebieden landelijk te verminderen met 1 Mton per jaar. 

Veen oxideert en verpulvert als het verdroogt. Daarbij daalt de bodem en door de oxidatie komt broeikasgas vrij. Er is geld vanuit het Rijk om op korte termijn maatregelen te nemen die leiden tot verminderen van de CO2-uitstoot zodat we voldoen aan het Klimaatakkoord. Ook stelt het Rijk geld beschikbaar voor de langere termijn, onder andere voor nader onderzoek naar andere oorzaken van bodemdaling dan veenoxidatie en naar mogelijke maatregelen. De grote opgaven (milieu, stikstof, waterkwaliteit, toekomstbestendige landbouw) worden in samenhang bekeken in de veenweideplannen.

De plannen voor de toekomst van de veenweidegebieden (de veenweidestrategie) worden in de gebieden gemaakt door de grondgebruikers en -eigenaren, medeoverheden en maatschappelijke partners.

Wij hebben in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu het belang van water benadrukt, want voor een toekomstbestendig veenweidegebied is voldoende water cruciaal. De gebiedspartijen (regiegroepen) moeten bij hun plannen aangeven wat het effect is van de plannen op het watersysteem. Daarom hebben wij voorgesteld om een waterbalans op te stellen voor de gebieden. Hoeveel kuub water komt het gebied binnen via inlaat en regen, hoeveel verlaat het gebied via afvoer of verdamping en hoeveel hebben we nodig voor de verschillende functies in het gebied: voor natuur, voor landbouw of juist voor het opzetten van waterpeilen. Als je bijvoorbeeld in bepaalde delen het waterpeil wilt opzetten is 40% meer water nodig, bleek uit een technische sessie. Een waterbalans levert die technische basisinformatie om een analyse te maken van wateraanbod en de watervraag, zodat de gebiedspartijen het effect van hun plannen op de waterhuishouding in kunnen schatten. Naar verluidt doet de Deltacommissaris in 2026 een voorstel voor een waterverdeling voor Nederland, dan lijkt het ons een goed idee om als veenweidegebied klaar te staan met de plannen met bijbehorende waterbehoefte.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten is er via de waterschappen voldoende zicht op de hoeveelheid water dat het gebied inkomt en verlaat. Wij zullen aandacht blijven vragen voor de cruciale rol van water in deze gebieden en het effect van veenweideplannen op het watersysteem.

Djoeki van Woerden-KerssenStatenlid ChristenUnie

Eindelijk een warmteleiding van Rijswijk naar Leiden?

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft ingestemd met een investeringssubsidie van 81 miljoen euro voor de aanleg van een warmteleiding van Rijswijk naar Leiden (WLQ+). Ook heeft zij ingestemd met de verkoop van 2,5 procent aandelen in het warmtebedrijf Rotterdam en met de afwikkeling van oude verplichtingen met Vattenfall en de gemeente Rotterdam. Helaas zijn er nog enkele opschortende voorwaarden opgenomen en weten we pas eind dit jaar of alle afspraken definitief zijn.

Fossielvrij binnen één generatie! Vattenfall, Gasunie, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) delen deze ambitie uit het Klimaatakkoord. Desondanks heeft de Provinciale Staten op 15 juni 2022 voor de vierde keer gesproken over ‘finale besluitvorming’. Tussen ambities en uitvoering moeten veel ingewikkelde vraagstukken worden opgelost.

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft ingestemd met de afspraken van de provincie Zuid-Holland met de minister van EZK en Gasunie voor de aanleg van een warmteleiding van Rijswijk naar Leiden (WLQ+) en een investeringssubsidie van 81 miljoen euro voor dit project. Deze leiding kan medio 2027 in gebruik worden genomen. Eerder hebben EZK en Gasunie zonder de provincie besloten tot de aanleg van een warmteleiding van Rotterdam naar De Haag (WLQ), waar de leiding naar Leiden op aansluit. Statenlid Arjan Witte over de steun voor dit besluit: “Een uitbreiding van het warmtetransportnetwerk in Rotterdam is een grote stap in de energietransitie. CO2-besparing door inzet van restwarme uit de haven voor verwarming van huizen en kassen. Maar ook andere warmtebronnen kunnen straks aansluiten. De ruimtelijk impact van ondergrondse transportleidingen is minimaal in vergelijking met andere duurzame energiebronnen. Tijdens de aanleg zal helaas wel overlast optreden.”

Verkoop aandelen

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft ook ingestemd met de verkoop van alle aandelen van het Warmtebedrijf Rotterdam. De fractie is voorstander van publieke taken uitvoeren met publieke instrumenten. Wij zijn dan ook blij met de verkoop van deze aandelen. Tegelijk heeft de fractie ook ingestemd met de afspraken over de afwikkeling van deze verkoop met de gemeente Rotterdam en Vattenfall. Statenlid Arjan Witte: “De verkoop van de aandelen levert geld op, maar de afwikkeling kost per saldo geld. Het gaat om pijnlijk veel belastinggeld, maar helaas een gevolg van vertraging in de aanleg en van andere eerder aangegane verplichtingen.”

Opschortende voorwaarden

In totaal is 20,1 miljoen euro meer nodig dan eerder gedacht. Is alles nu in kannen en kruiken? Nee, alle afspraken zijn gemaakt onder ‘opschortende voorwaarden’. Onder meer moet de Autoriteit Consument en Markt nog een oordeel geven over de marktconformiteit en moet de Europese Commissie nog oordelen over staatsteunaspecten. Als deze oordelen negatief uitvallen, ontstaat een nieuwe situatie. De afspraken moeten dan worden aangepast of kunnen helemaal niet doorgaan. De ChristenUnie & SGP-fractie heeft eerder akkoord gegeven op de toenmalige afspraken. Toen dachten we er ook te zijn, maar in dit dossier zijn steeds nieuwe ontwikkelingen waaronder het besluit van de gemeenteraad van Rotterdam om niet meer mee te willen betalen aan de aanleg van de WLQ+. In december 2022 moet duidelijk worden of deze afspraken definitief zijn of dat Provinciale Staten zich een vijfde keer moet buigen over ‘finale besluitvorming’.

Geheimhouding

Ongeveer 70 documenten in dit dossier zijn nu nog geheim. Geheimhouding is helaas soms nodig om gerechtvaardigde belangen van de provincie en derden te beschermen. Juist in deze fase van de besluitvorming. De ChristenUnie & SGP-fractie is akkoord gegaan met een algemene verlening van 1,5 jaar. Maar alleen omdat het college van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd om voor de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober een voorstel te doen bij welk te nemen besluit welke stukken openbaar gemaakt kunnen worden. Soms zal 1,5 jaar nog nodig zijn, maar soms kunnen stukken ook eerder openbaar worden gemaakt.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek

Naar aanleiding van onze motie Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek, heeft de provincie Zuid-Holland, de regio Holland-Rijnland en de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (hierna: de Stuurgroep) een voorkeurspakket mobiliteitsmaatregelen opgesteld voor de Duin- en Bollenstreek. Het pakket omvat zowel maatregelen voor de fiets als voor de auto en komt de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.

De Noordelijke Duin- en Bollenstreek kampt al geruime tijd met mobiliteitsproblemen. Met de motie werd opgeroepen om, ondanks de bezuinigingen, een voorkeurspakket uit te werken, zoals was toegezegd in de commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van januari 2021. Wij zijn daarom ook blij dat er nu een voorkeurspakket ligt, tot stand gekomen met een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse en gedragen door de regio. Na de zomer komt Gedeputeerde Staten met een voorstel waar de dekking vandaan moet komen. En na de zomer gaat de Staten hierover in debat met de gedeputeerde Zevenbergen. De komende tijd gaat de fractie gebruiken om het pakket te bestuderen. Laat ons vooral weten wat u/jij van dit pakket vindt!

Martine VromanFractiemedewerker 

De geborgde zetels van de waterschappen in Zuid-Holland

Het algemeen bestuur van een waterschap wordt eens in de vier jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Dit gebeurt gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de eerstvolgende keer is in maart 2023. Verder worden er een aantal zetels ‘uitgegeven’ aan vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. De Provinciale Staten hebben een toezichthoudende taak op de waterschappen. (Het gaat om het Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland (samen met de provincie Nood-Holland), Waterschap Rivierenland (Rivierenland samen met de provincie Gelderland). Vanuit die taak mogen Provinciale Staten beslissen, binnen grenzen, hoe die geborgde zetels verdeeld worden en hoeveel het er mogen zijn, met een minimum van zeven.

Het waterschap is een zogeheten functionele democratie. Het besluit dat in de Provinciale Staten voorlag, om het aantal geborgde zetels te verminderen, creëert, naar onze mening, een tegenstelling tussen specifiek en algemeen belang. In de praktijk echter, zijn ook de geborgde zetels (specifiek belang) in de waterschappen bezig met klimaatadaptatie (algemeen belang), ook zij zien dat bijvoorbeeld door bodemdaling de grenzen van peilverlaging bijna bereikt zijn. Boeren zijn (in tegenstelling tot ingezetenen) ook uitvoerders, zij leveren waterdiensten. Peilveranderingen hebben direct invloed op agrarische bedrijven en op de natuur en minder op ingezetenen.

Lees verder

Structureel geld voor cultuur, erfgoed en toerisme tot en met 2027

Cultuur, erfgoed en toerisme zijn provinciale taken. Toch beslist de provincie Zuid-Holland ieder jaar opnieuw over subsidies op deze gebieden. Dat levert onzekerheid op voor instellingen en organisaties. Mede op initiatief van de CU & SGP-fractie wordt er voortaan structureel geld voor gereserveerd.

Het is een langgekoesterde wens van een groot aantal partijen in Provinciale Staten dat Zuid-Holland voor deze taken structureel geld vrijmaakt in de begroting. In vergelijking met andere provincies doet Zuid-Holland nu nog relatief weinig aan cultuur, erfgoed en toerisme.

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen om de structurele budgetten te garanderen voor 2024 tot en met 2027. Het college van Gedeputeerde Staten heeft meteen toegezegd dit ook te regelen bij de begroting voor 2023.

Statenlid Arjan Witte: “Erfgoed verbindt de maatschappij, de erfgoedlijnen en het molenbeleid zijn daarvan prachtige uitingen om erfgoed te beleven en te behouden. De provincie moet haar structurele cultuur- en erfgoedbeleid ook structureel financieren.”

Bekijk hier de motie en de medeondertekenaars.

Jaarverslag provincie Zuid-Holland

Hieronder leest u de uitgeschreven bijdrage van Statenlid Arjan Witte op het jaarverslag van de provincie. Deze bijdrage heeft Arjan uitgesproken in de Statenvergadering van 15 juni jl. U kunt deze bijdrage in plaats van te lezen ook hier bekijken.

Voorzitter, allereerst wil ik namens de ChristenUnie-SGP mijn dank uitspreken aan alle inwoners die naar de Dag van de Verantwoording in het Archeon zijn gekomen! Inspirerende gesprekken; vooral over de ‘Wat moet de provincie gaan doen? en minder over ‘Wat heeft de provincie gedaan? En dat snap ik goed!

De ChristenUnie-SGP stemt in met het vaststellen van de jaarstukken en wil het college decharge verlenen. De accountant heeft ook dit jaar weer een goedkeurend oordeel voor ‘getrouw beeld’ en voor rechtmatigheid afgegeven. Het financieel beheer in de provincie ligt op een behoorlijk hoog niveau. Aanbevelingen worden actief opgepakt.

Het financieel resultaat is in boekhoudtermen 46 miljoen – eigenlijk 90 miljoen - positief. Een deel is veroorzaakt door vertraging van beleid. Een deel is helemaal niet besteed. Voor de maatschappij is het resultaat dus eigenlijk 46 miljoen negatief. De provincie heeft weliswaar meer lasten gerealiseerd. Maar de realisatiekracht blijft achter bij de hoge ambities! En het is discutabel of het voorspellend vermogen echt verbeterd. De originele begroting is over het algemeen accurater dan de voorjaarsnota. Bijzonder dat het inzicht gedurende het jaar afneemt.

Voorzitter, in het jaarverslag heeft mijn fractie een groot aantal mooie zaken gelezen die de provincie direct en indirect voor haar inwoners heeft mogen doen. In de commissie had onze fractie uitgebreid complimenten aan het college willen uitdelen, maar nu, nu moet het kort.

 • Ondanks (blijvende) zorgen in en om de OV-concessies, ziet onze fractie dat hard gewerkt is om het niveau te behouden; dan wel vooruit te brengen. Dit jaar is een belangrijk jaar om  ook in de toekomst het voorzieningenniveau OV te behouden!
 • 22 Rijksmonumenten hebben een subsidie voor restauratie gekregen en 11 molens een subsidie voor goot onderhoud. Uniek erfgoed blijft zo bewaart voor generaties na ons.
 • Onze fractie ziet een stevige inzet op een meer circulaire economie. De provincie richt zich daarbij steeds vaker op het brede MKB.
 • Via de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer is in 2021 voor ca 28.500 ha aan natuurbeheer gefaciliteerd.
 • Het college zet zich via allerlei wegen in om gemeenten te helpen om voldoende nieuwe woningen te bouwen; en sneller.

Voorzitter, na deze zoete lofzang met complimenten toch ook wat ‘zuur’.

 • Het grote beslag dat Bereikbaarheid op onze jaarrekening legt, is groot. Natuurlijk willen wij ook een provincie die bereikbaar is, maar we willen ook een provincie waar we onze natuur en cultuur koesteren.
 • Hoge ambities hebben, vergt ook een hoge realisatiekracht. De provincie heeft grote moeite om voldoende goede medewerkers te werven. De inzet voor werving klinkt goed, maar werving blijft achter.
 • Er blijft aandacht nodig voor de binnenvaart als het gaat om een duidelijke planning wanneer en waar duurzame brandstof gebunkerd kan worden en de benodigde reserveringen daarvoor.
 • De realisatie van natuuraanleg, en verbetering loopt helaas opnieuw achter ten opzichte van de begroting.
 • Wat betreft de kwaliteit van oppervlaktewater en het behalen van de Europese doelen moet er nog veel werk verzet worden.

Voorzitter, tenslotte wil ik een bijzonder moment markeren. De Jaarrekening van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is – misschien wel voor het eerst - een ‘bespreekpunt’ in PS. De ChristenUnie-SGP is akkoord met Statenvoorstel.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

Achterbanbijeenkomst

Op 27 juni was het zover; een fysieke achterbanbijeenkomst. Dit keer in het buurthuis Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn. Er was een goede opkomst. Na de opening bestond het programma uit een presentatie over de (module) energietransitie van de provincie Zuid-Holland door Gerard van de Breevaart. Hierna werden er vragen gesteld en beantwoord. Het tweede deel van de avond stond in het teken van de inhoud van de aankomende verkiezingsprogramma’s.

Wij vroegen u waar de fractie(s) zich vanaf 2023 vier jaar voor in moet(en) gaan zetten. Hiervoor waren vijf thema’s benoemd, namelijk:             ruimte en wonen, natuur en milieu, klimaat en energie, bereikbaarheid en economie, cultuur en monumentenzorg. De ruimte was verdeeld in vijf tafels en bij één of meerdere tafels naar keuze kon worden aangeschoven om het gesprek met elkaar aan te gaan over de desbetreffende onderwerpen. De gesprekken gingen onder meer over het afschaffen van de wooncontingenten, stikstofbeleid en -aanpak, energiebesparing, de bereikbaarheid van kleinere dorpen en de ontsluitingen van gebieden/dorpen. Mooie input die wordt meegenomen door de beide verkiezingsprogrammacommissies.

Tot slot was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Onder meer werd er stil gestaan bij stikstof. De waardevolle en soms ook emotionele inbreng via vragen en opmerkingen hebben we meegenomen in onze inbreng, welke u ook terug kunt lezen in deze Vizier. Na de afsluiting, waarin we God dankte voor deze avond, was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Bij deze willen wij de deelnemers nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng. En voor u allen: weet u welkom bij de volgende achterbanbijeenkomst!

Martine Vroman, fractiemedewerker

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Djoeki van Woerden-Kerssen, Martine Vroman

Vormgeving

Martine Vroman

Fotoverantwoording

Statenfractie, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!