Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2021-5

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Nog een enkele week en het jaar 2021 is geschiedenis. Een jaar wat opnieuw voorbijgevlogen is. Misschien wel juist omdat er naar onze beleving zo veel gebeurt. Misschien van alle tijden, maar wij moeten het doen met deze tijd.

Een kabinetsformatie van meer dan 9 maanden. Een politiek en maatschappelijk klimaat waarin verharding en verruwing schrikbarend toeneemt. Een pandemie die niet zomaar even teruggebracht kan worden naar het ‘oude normaal’. De situatie op het wereldtoneel zoals de toenemende macht van China, de dreiging van een Russische invasie in Oekraïne, de terugtocht van Amerika uit Afghanistan en de nucleaire dreiging vanuit Iran met daarbij de positie van Israël. Ook de gevolgen van hoe wij met de Schepping zijn omgegaan noodzaakt om werk te maken van een transitie op het gebied van milieu-, energie- en klimaatbeleid.

Een aantal van deze ontwikkelingen dalen ook neer in de provincie Zuid-Holland. In deze Vizier kunt u daarover lezen als het gaat over stikstof, vitale landbouw en waterschappen.

We blikken terug op wat personele ontwikkelingen zoals de wisseling van het fractievertegenwoordigersschap, het vertrek van Florian Pronk en de komst van Erik de Knegt. En we krijgen een inkijkje in de agenda van onze gedeputeerde Willy.

U kunt lezen dat de het digitale vragenuurtje van 30 november jl. en de digitale achterbanbijeenkomst op 2 december jl. succesvol waren. We zagen nieuwe gezichten en ook meer afvaardigingen vanuit de lokale fracties. Het kunnen er wat ons betreft best nog meer zijn. Anders gezegd, soms missen wij hier en daar nog wel wat lokale achterbanners. Ik zou zeggen: laat die kans niet voorbijgaan!

Tot slot.

Ik ben het theologische boek van het jaar 2021 aan het lezen. Arnold Huijgen richt in dat boek de aandacht op Maria. Mij trof de beschrijving van haar eenvoud. Ze kreeg een nogal ongeloofwaardige boodschap. En op haar logische vraag een wonderlijk antwoord: ‘dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden’. Een ingrijpende boodschap voor de jonge Maria. Maar Maria reageert vol geloofsvertrouwen: ‘mij geschiede naar uw woord’. In alle eenvoud. Hoe zit dat bij ons? Lukt mij, lukt ons, dat ook? Om zo eenvoudig te aanvaarden het wonder van Jezus geboorte, lijden, sterven en opstanding? Voor al onze zonden?

Ik wens u, ook namens de fractie, gezegende kerstdagen en Gods zegen in 2022.

Nico de Jager, Fractievoorzitter ChristenUnie & SGP provinciale Staten Zuid-Holland

IN DEZE VIZIER

 • In 't Vizier
 • Update stikstof aanpak provincie Zuid-Holland
 • Vitale toekomstbestendige landbouw
 • Terugblik op het digitale vragenuurtje en de achterbanbijeenkomst
 • Uit het waterschap: Het werk van de waterschappen
 • Een kijkje in de werkweek van gedeputeerde Willy de Zoete
 • Wisseling van het fractievertegenwoordigersschap
 • Even voorstellen: Erik de Knegt
 • Rectificatie
 • Uit de fractie
 • Uit het CU-bestuur
 • Colofon

Update stikstof aanpak provincie Zuid-Holland

Graag wil ik u een korte update geven over de stikstof aanpak in de provincie Zuid-Holland en de inbreng van onze fractie hierop.

Wellicht ten overvloede, de stikstof aanpak is nodig om de te grote stikstofdepositie in de Nederlandse natuurgebieden terug te dringen en aan natuurherstel te werken. Het lastige van deze problematiek is dat er ook veel zaken stilliggen die gerelateerd zijn aan de stikstof zoals vergunningverlening voor bijvoorbeeld de woningbouw. Ook is het een veelkoppig monster waarbij de problematiek per provincie verschilt. Concreet voor Zuid-Holland: het merendeel van de stikstofdepositie in Zuid-Holland komt van buiten de provincie zoals ammoniak uit zee en niet-industriële buitenlandse bronnen. In tegenstelling tot een heel aantal andere provincies, is de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie in Zuid-Holland gering. Wij hebben als fractie in deze statenperiode continue aandacht gevraagd voor de stikstof aanpak en gelukkig zien we dat de urgentie meer en meer wordt overgenomen. In 2035 moeten bestaande bronnen zoals landbouw, industrie en mobiliteit 50% minder stikstof uitstoten en vanaf 2025 moet er voldoende stikstof ontwikkelruimte zijn.

Even voor alle duidelijkheid, op 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering ingetreden. In de uitvoeringsagenda van onze provincie die in maart dit jaar definitief is geworden, worden de doelen die in de nieuwe wet zijn gedefinieerd al als uitgangspunt genomen. Concreet zijn de landelijke doelen om in 2025 40% onder de Kritische Depositie Waarde (KDW) en in 2035 74% onder de KDW te zitten. Het begrip KDW wordt gehanteerd om aan te geven hoeveel stikstof depositie een gebied kan dragen zonder dat het ecosysteem wordt aangetast. In Zuid-Holland zijn 4 actielijnen gedefinieerd:

 1. Natuur
 2. Woningbouw en Mobiliteit
 3. Haven industrieel complex
 4. Landbouw

Er is gekozen in de stikstof aanpak voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij zijn er 11 gebieden gedefinieerd waarvoor een plan gemaakt wordt. Voor Voordelta hoeft dit niet aangezien die al voldoet. Het lijkt misschien een wat rare opmerking maar we hebben een provinciaal probleem rondom stikstof waar we als provincie niet heel veel aan kunnen doen. Ongeveer 90% van de oplossing moet bij het rijk vandaan komen. Met de huidige rijksmaatregelen zullen we in Zuid-Holland ook in 2030 in de meeste gebieden nog een overschrijding hebben van de kritische depositiewaardes. De meetgegevens komen trouwens bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaan via de AERIUS Monitor.

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

Vitale toekomstbestendige landbouw

Er komt heel veel op onze landbouwsector af, de kranten staan er vol mee. Ik hoef het woord stikstof maar te noemen en u weet direct welke spanningen dit oproept. Ons uitgangspunt is: geen Zuid-Holland zonder landbouw. De agrarische sector zorgt voor voedsel en draagt bij aan het karakteristieke open landschap – het liefst met koeien in de wei. Maar, en dat is de grote uitdaging, het moet wel anders dan in het verleden. De druk op het milieu, het watersysteem en de bodem is groot. De agrarische sector is hard bezig met het voldoen aan allerlei vereisten en taakstellingen vanuit het Rijk. De provincie probeert die beweging naar een vitale toekomstbestendige landbouw zo goed mogelijk te ondersteunen met allerlei innovatieprogramma’s, netwerken (van agrarische bedrijven, overheden en universiteiten) en proeftuinen. Voorbeelden hiervan zijn: Voedselfamilies; Groene Cirkels; Proeftuin Krimpenerwaard; Mijn Koers; Natuurlijk boeren en De Kortste Weg.

De ambitie van de provincie is om landbouw, natuur en economie meer in evenwicht te krijgen, biodiversiteit te versterken en de sector toekomstbestendig te maken in deze provincie waar de bodem daalt en er grote druk is op de ruimte.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft daarom vorig jaar de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw opgesteld en wil graag de verduurzaming van de landbouw versnellen en opschalen. Kernbegrippen zijn kringlooplandbouw, biodiversiteit, korte ketens (eten vanuit de regio op ons bord) en economische vitaliteit.

Wat is de inzet van onze fractie?

Wij praten graag met de mensen om te kijken wat er speelt, dus als het kan willen we ook kijken in de praktijk wat het beleid doet. Daarom hebben we het afgelopen half jaar vanuit de fractie diverse bezoeken gebracht aan boerenbedrijven. In Proeftuin Krimpenerwaard zagen we hoe geëxperimenteerd wordt met landbouw en het afremmen van bodemdaling in veenweidegebied. We bezochten boeren die meedoen aan het project Mijn Koers, daarin gaan zij aan de slag met hun toekomstperspectief en met het zoeken naar aanvullende verdienmodellen via bijvoorbeeld natuurbeheer of toerisme. Met een deel van de fractie hebben we een bezoek gebracht aan de Cranberry Company in de veenweiden. Cranberries groeien goed op natte veengronden. Je kunt het waterpeil opzetten, wat goed is tegen bodemdaling en CO2-uitstoot. Goed om dit soort initiatieven te zien. (Een verslag van dit bezoek kunt u hier lezen.)

Onze inzet: Wij ondersteunen het provinciale beleid, maar vragen wel nadrukkelijk om het aanbrengen van samenhang waar dat kan. Wat is er te bundelen aan geld en opgaven en te combineren in de gebiedsgerichte aanpak aan de sectortafels (bodemdaling, veenweidestrategie, stikstof), zodat je als overheid niet steeds het erf opkomt met weer een andere opgave?

Ook vragen we aandacht voor maatwerk en voor werkende verdienmodellen. Het is voor melkveehouders moeilijk om over te gaan op natuur-inclusieve landbouw, omdat het verdienmodel niet rondkomt. De subsidies voor natuurbeheer zijn verhoogd, maar dat is niet genoeg om een verdienmodel sluitend te krijgen. Dus kijk ook naar de rest van de keten: wat kunnen we als provinciale overheid daarin betekenen? Korte ketens (producten uit de regio op je bord) kunnen wel een goed idee lijken om CO2-uitstoot terug te dringen, maar kunnen en willen consumenten en supermarkten daar ook aan meebetalen?

Ook pleiten wij ervoor om goed te kijken naar belemmerende wet- en regelgeving: In hoeverre zijn we als overheden zelf ingespeeld op agrarisch ondernemerschap en op de noodzakelijke landbouwtransitie?

Een belemmering voor de sector om nog meer bij te kunnen dragen aan schonere bodem en water, is een gebrek aan groene alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen. Die middelen zijn er wel, maar probeer er dan als overheden voor te zorgen dat die alternatieven sneller toegang krijgen tot de markt, dat is onze oproep aan GS.

Natuur Netwerk Nederland

Vanuit het Rijksprogramma Natuur hebben de provincies geld gekregen om natuur en biodiversiteit te versterken, omdat de natuur wordt overbelast door stikstof. Dat herstellen van de natuur doet de provincie door vaart te zetten achter de realisatie van Natuur Netwerk Nederland. Op dit moment worden ecologische verbindingen tussen natuurgebieden gelegd en wordt nieuwe natuur aangelegd in de hoop en verwachting de diversiteit van planten en dieren op peil te brengen. Dat zijn we ook verplicht op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Er zijn in Zuid-Holland al heel wat hectares en ecologische zones ingericht. Maar de laatste hectares zijn het lastigst en ook het pijnlijkst te verwerven, omdat het gaat om agrarische gronden. GS heeft aan Provinciale Staten gevraagd om als uiterste middel onteigening toe te kunnen passen. Wij hebben daarmee ingestemd, omdat volledige schadeloosstelling juridisch is gekoppeld aan onteigening. Wij hebben ervoor gepleit om zo lang mogelijk een minnelijk traject te volgen. Onteigenen is echt het allerlaatste middel. Dus ga goed in overleg met de gebiedspartijen, met de boeren en inwoners in de gebieden en zoek creatieve oplossingen als ruilverkaveling. Het gaat bij natuurherstel tenslotte om goed werkende ecologische verbindingen, niet om de precieze lijnen op de kaart. Als uiterste middel wordt op dit moment onteigening ingezet en dat is (kunt u zich voorstellen) heel zwaar voor de boerengezinnen die dat betreft en die al generaties lang op de gronden wonen en werken.

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie

Terugblik op het digitale vragenuurtje en de achterbanbijeenkomst

Digitale vragenuurtje

Op 15 november jl. vond het digitale vragenuurtje plaats, speciaal bedoeld voor de ChristenUnie- en SGP-bestuurders in Zuid-Holland. Denk hierbij aan burgemeesters, leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen, raadsleden en wethouders. Zij kunnen vragen of onderwerpen aandragen die ze graag met de statenleden willen bespreken. Zo versterken we elkaar en voorzien we elkaar van informatie, waardoor we ons werk nog meer vorm en inhoud kunnen geven. Wel zijn we ten aanzien van gemeenteraadsleden, wethouders en waterschapsbestuurders een andere politieke laag. Dat kan betekenen dat we andere afwegingen moeten maken. Ook als dat zo is, dan nog is de informatie en duiding meer dan welkom.   

De aangevraagde onderwerpen waren:

 1. huisvesting internationale medewerkers,
 2. bouwen en wonen in de gemeente Krimpenerwaard,
 3. toekomst MerwedeLingelijn
 4. financiering rondom de Regionale Energiestrategie
 5. initiatiefvoorstel verminderen geborgde zetels waterschappen
 6. bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft

De conclusie van de vragenstellers was dat we vooral met dit initiatief verder moesten gaan omdat het voorziet in de behoefte en van toegevoegde waarde is. Als reactie daarop willen wij als fractie aangeven dat we blij zijn dat we meer en meer elkaar weten te vinden. Wij zullen daarom ook onze uiterste best doen de vragenuurtjes, maar ook de andere contacten zo waardevol mogelijk vorm te geven. Bij leven en gezondheid hopen we daar in het nieuwe jaar van harte mee verder te gaan. En voor diegene die nog geen gebruik van de vragenuurtjes hebben (durven of kunnen) maken, hierbij nogmaals de uitnodiging om uw vragen, tips etc. bij ons neer te leggen.

De volgende digitale vragenuurtjes staan gepland op DV maandag 24 januari 2022 en DV donderdag 7 april 2022. Als CU- of SGP-bestuurder kunt u zich hiervoor aanmelden bij Arjan Witte: ar.witte@pspzh.nl.

De achterbanbijeenkomst

Donderdag 2 december jl.  vond de digitale achterbanbijeenkomst plaats. We zijn erg blij met de opkomst, de interactie (in de chat) en de belangstelling bij ons werk!

Cultuur en MKB

Na de opening trapte gedeputeerde Willy de Zoete af. Ze sprak over de ingezette lijn op cultuur en het MKB. Vanuit de achterban kwamen vragen over specifieke onderdelen van de Zuid-Hollandse cultuur en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook werd de rol van het Erfgoedhuis onder de aandacht gebracht.

Wonen

Vervolgens was het onderwerp wonen aan de beurt. Gerard van de Breevaart nam ons mee in de laatste ontwikkelingen. Hij sprak over het omzetten van recreatiewoningen naar permanente woningen en het behaalde succes met de VVD dat een eventuele omzetting niet afgetrokken wordt van de bouwopgave van de gemeente. Zie hier voor het nieuwsbericht. Over het omgevingsbeleid en de herziening daarvan, toegespitst op het mogelijk maken van deze permanente bewoning van recreatieparken. Zie hier voor het nieuwsbericht. Ook is er gesproken over het verruimen van de mogelijkheden om buitenstedelijk te bouwen en onze inzet op de verdichtingseis die wat ons betreft ongewenst is. Vragen werden gesteld over de omzetting van recreatieparken, doorstroming op de woningmarkt en de rol van de provincie daarin, het integraal in plaats van sectoraal behandelen van verschillende onderwerpen, zoals de regionale woonvisies en de stikstof aanpak.

Natuur

Djoeki van Woerden-Kerssen nam ons mee op de onderwerpen Landbouw en Natuur. Ze sprak over de ambitie van de vitale toekomstbestendige Landbouw en de inzet van de fractie daarin. Ook het actieplan Boerenlandvogels en Natuur Netwerk Nederland kwamen aan bod. (Zie voor meer informatie hierover het voorgaande artikel in deze Vizier.) Ook hier waren vragen, zoals het integraal aanpakken van problemen en schadevergoeding voor landbouwers die moeten wijken voor natuur en het blijvend verdienmodel voor agrariërs.

Stikstof

Jacco Schonewille nam ons mee in de stikstofaanpak van de provincie en onze inzet daarin. In deze Vizier is daar ook een artikel over gewijd. Over het stikstofbeleid van de provincie kwam vervolgens een kleine discussie los.

Kortom: het was een inhoudelijk goed gevulde achterbanbijeenkomst waar we met plezier op terugkijken. Op DV dinsdag 7 juni 2022 staat de volgende achterbanbijeenkomst gepland. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer fysiek ontmoeten.

Het werk van de Waterschappen

Waterschappen bestaan in Nederland al meer dan 700 jaar. Hun bestaansrecht hebben ze inmiddels ruimschoots en ook mondiaal (OESO) bewezen. Nederland woont en werkt voor 60% onder de Noordzeespiegel. De dijken rond de polders, waarin wordt gewoond en gewerkt, worden door de waterschappen in stand gehouden. In 1995 was het in waterschap Rivierenland zeer kritiek, maar de dijken hebben het gehouden en zijn direct versterkt. Nog steeds is het belangrijkste werk van de 26 waterschappen ervoor te zorgen dat we niet te veel, maar ook niet te weinig water in de polders krijgen.

Klimaatverandering zorgt voor heftiger en langduriger regenval. Denk maar terug aan wat deze zomer in Limburg, Duitsland en België is gebeurd door heftige regenval. Hierop moet worden geanticipeerd om ook in de toekomst droge voeten te houden. Regenwater en overtollig smeltwater van de sneeuw komt via de grote rivieren naar Nederland. Dit kan in polders overstroming geven van teeltgronden en weilanden, maar ook wateroverlast in stedelijk gebied veroorzaken. De stad Dordrecht is hierin helaas een bekend voorbeeld. Door het project “Ruimte voor de Rivier” is de situatie de laatste jaren fors verbeterd. Het laten overlopen van de Noordwaard bij Werkendam zorgt voor 30 cm waterverlaging bij Dordrecht.

Tenslotte is er de bedreiging van hoogwater vanuit de Noordzee, door westerstormen, maar ook door de zeespiegelstijging. Dat betekent goed onderhoud van de duinen, meer strandbreedte aanleggen en de waterkeringen voldoende hoog en sterk bouwen. Denk hierbij aan de sluis van IJmuiden die wordt vernieuwd en de Maeslantkering die tussen 2050 en 2070 moet worden vernieuwd.

We moeten zuinig zijn op zoet water, voor onze teeltgronden en drinkwatervoorziening. In de zomer is er steeds meer tekort vanwege de opwarming van de aarde, steeds hogere temperaturen, vooral in stedelijke gebieden. Opvang van zoet water wordt daarom belangrijker. Er gaan inmiddels stemmen op binnen diverse politieke partijen om de kosten van zoet water te gaan doorberekenen aan de gebruikers.

De waterschappen stellen met het oog op alle genoemde bedreigingen zogenaamde gebiedsplannen op. Daarbij worden de bewoners, de bedrijven en de grondeigenaren geraadpleegd via inspraakprocedures.

Het is de kunst om bedreigingen om te zetten in kansen. Hoe kan bijvoorbeeld het overtollige water in stedelijke omgeving zo snel mogelijk en in de buitengebieden vertraagd afgevoerd en ook vastgehouden worden?

Hier ligt ook een taak voor gemeenten en provincies, vooral op het gebied van bestemmingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorgenomen 1 miljoen nieuwe woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden. De locaties van meer dan 800.000 hiervan zijn nu gekozen in gebieden onder de Noordzeespiegel. Dat vinden de waterschappen ondenkbaar. Denk bijvoorbeeld ook aan de Regionale Energie Strategie. Windmolens kunnen niet op locaties komen waar ook woningen zijn gepland. Hierin is een centrale regie zeer wenselijk, bijvoorbeeld met een ministerie Volkshuisvesting, Wonen en Milieu.

Wim de Jong, VV lid van Waterschap Hollandse Delta en fractievoorzitter van de SGP

Een kijkje in de werkweek van gedeputeerde Willy de Zoete

Altijd al eens benieuwd geweest naar hoe een werkweek van een gedeputeerde er uit ziet? Gedeputeerde Willy de Zoete geeft ons een inkijkje in haar werkweek van eind november.

Maandag: de onderwerpen groeifonds, cultuur, digitalisering, informatie en automatisering van de organisatie, economie en Human Capital, aansturing van de organisatie en luchtvaart staan op de agenda. Dit zijn meestal 2-wekelijkse gesprekken. Volgende week maandag staan er dus weer andere onderwerpen op de agenda. In de avond heb ik gesprekken met de fractie en een coalitieoverleg.

Dinsdag is altijd een collegedag. Hier bespreken we alle actuele zaken waarmee de collegeleden bezig zijn. In de avond woon ik een bijeenkomst van de interprovinciale kopgroep digitalisering bij.

De woensdagen zijn voor de commissievergaderingen. Deze woensdag alleen ‘s middags, ‘s avonds niet. ’s-Ochtends behandel ik wat personele zaken.

De donderdagochtenden probeer ik na de intensieve dagen vrij te houden -op wat administratieve taken na. Soms lukt dat niet, nu wel. ’s-Middags heb ik een schoolbezoek, om een prijs uit te rijken voor de winnende meubelontwerpen voor ons vernieuwde provinciehuis.

Op vrijdag heb ik het reguliere overleg met de organisatieleiding. Daarnaast -zoals elke dag- overleg met mijn eigen staf: secretarieel ondersteuner, beleidsadviseur en woordvoerder. Ook heb ik een overleg met de coördinator van NOVI platform Groene Hart staan, waarvan ik voorzitter ben. In de middag een uitgebreid gesprek met bewonersvertegenwoordigers over vlieghinder.

Op vrijdag en zaterdag plan ik meestal werkbezoeken in, in het kader van MKB en cultuur. Iets om je hart op te halen, maar dat ligt helaas -opnieuw- stil.

De zaterdag gebruik ik om veel stukken te lezen en zondag: rustdag!

Ik hoop dat dit wat inzicht geeft in waar ik mij zoal mee bezig houd als gedeputeerde. In de kern komt het neer op: heel veel overleggen en besluiten nemen!

Willy de Zoete, gedeputeerde ChristenUnie-SGP

Wisseling van het fractievertegenwoordigersschap

Afgelopen woensdag 15 december werd tijdens de Statenvergadering Charlotte Scholtens-de Vries beëdigd als fractievertegenwoordiger. Zij volgt Johan Matze op die deze taak namens de SGP sinds 1 juli 2020 heeft ingevuld. Volgens de afspraak is het nu aan de ChristenUnie om de laatste helft van de Statenperiode een fractievertegenwoordiger te leveren.

Samen met Charlotte blikken we vooruit op het fractievertegenwoordigersschap. Charlotte Scholtens-de Vries (52 jaar) komt uit Gorinchem en is sinds 2019 betrokken bij de Statenfractie. Daarvoor was zij actief betrokken bij het campagneteam van de ChristenUnie Zuid-Holland in 2011 en 2015. ‘De provincie is mij dus niet onbekend, maar ik ben altijd achter de schermen actief geweest. Ook in mijn woonplaats Gorinchem waar ik jarenlang in het bestuur zat en zit. Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd. Al jong was ik lid van een van de voorlopers van de ChristenUnie. Als christen geloof ik dat je de opdracht hebt om je in te zetten voor het welzijn van je naaste en de zorg voor de schepping. In de commissie Klimaat, Natuur en Milieu kan ik daaraan bij dragen’.

Vanaf het begin van deze Statenperiode heeft Charlotte de commissie Klimaat, Natuur en Milieu gevolgd. In de komende periode zal zij dit blijven doen en zich richten op biodiversiteit, soortenbeleid, bescherming van flora en fauna, Toezicht en Handhaving (VTH) en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

‘Ja, het is wel vreemd, dat ik beëdigd word in een online Satenvergadering. Het kennismaken met andere Statenleden en fractievertegenwoordigers, daar moet ik nog even op wachten. Ik hoop dat dit echter snel zal gebeuren en dat ik ondanks alles een waardevolle bijdrage mag leveren in de komende periode’.

Met Johan blikken wij terug op de afgelopen periode. ‘Het was voor mij een zeer bijzondere ervaring om op 1 juli 2020, in de Ridderzaal, beëdigd te worden als fractievertegenwoordiger van de gecombineerde ChristenUnie & SGP-fractie. Hierna volgde door de coronapandemie een bijzondere tijd, maar voor mij ook een mooie tijd in de provinciale politiek, waarin ik met name actief was op het onderwerp bereikbaarheid, binnen de commissie Bereikbaarheid en Energie. Concreet verdiepte ik mij in onderwerpen die te maken hadden met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de MerwedeLingelijn, deed ik mijn inbreng op de nationale luchtvaartnota, legde ik verschillende werkbezoeken af en werd ik bijgepraat over infrastructurele knelpunten. Ik blijf actief als fractieondersteuner, dus zal in dat opzicht een bekend gezicht blijven binnen het provinciehuis en de fractie.

Vanaf deze plek willen wij nogmaals Johan hartelijk bedanken voor zijn inzet als fractievertegenwoordiger en hem veel succes en zegen toewensen in zijn werk als steunfractielid. Voor Charlotte geldt natuurlijk het omgekeerde. Haar willen wij hartelijk bedanken voor haar inzet als steunfractielid en haar veel succes en zegen toewensen in haar werk als fractievertegenwoordiger.

Even voorstellen: Erik de Knegt

Beste lezer,

Mijn naam is Erik de Knegt en sinds enkele weken ben ik betrokken bij de ChristenUnie-SGP fractie in Zuid-Holland als steunfractielid. Ik woon in Rotterdam in een studentenwoning, maar ben geboren (dat is zo’n 23 jaar geleden) en getogen in Zwijndrecht. In het dagelijks leven ben ik voornamelijk bezig met mijn studie econometrie. Daar ben ik bezig met de laatste fase van mijn master.

Politiek is een vak dat me al lange tijd boeit. Het is iets wat iedereen raakt, direct of indirect. Tot voorkort ben ik actief geweest in de commissie Sociale en Economische Zaken bij de landelijke SGP-jongeren. Ook ben ik sinds kort betrokken bij de lokale ChristenUnie en SGP.

Verder werk ik bij Growteq, een dochteronderneming van het accountantskantoor Visser en Visser. Ik werk daar op de datasectie, wat mooi aansluit op mijn opleiding. Naast politieke activiteiten ben ik in mijn vrije tijd graag bezig met klassieke muziek. Voor mij gaat er geen dag zonder Bach voorbij. Ook mijn paar hardlooprondjes per week zou ik niet willen missen.

Ik hoop op een mooie tijd bij de provinciale fractie van de CU-SGP. Hopelijk kan ik een nuttige bijdrage leveren.

Erik de Knegt, steunfractielid

Rectificatie

In Vizier nummer 3 van dit jaar is het artikel ‘Capaciteit in plaats van coöperaties’ geplaatst. Waar in dit artikel het woord 'coöperaties' is gebruikt, moet dit vervangen worden door ‘corporaties’.

Uit de fractie

Vooraankondiging digitale vragenuurtje

De volgende digitale vragenuurtjes staan gepland op DV maandag 24 januari 2022 en DV donderdag 7 april 2022. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Arjan Witte: ar.witte@pspzh.nl.

Vooraankondiging achterbanbijeenkomst

Op DV dinsdag 7 juni 2022 staat de volgende achterbanbijeenkomst gepland. Tijd, locatie en onderwerp(en) worden later bekend gemaakt. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer fysiek ontmoeten.

Zwangerschapsverlof van de fractiemedewerker

De eerstvolgende Vizier verschijnt DV in het begin van het tweede kwartaal van 2022 in verband met het verlof van onze fractiemedewerker.

Uit het bestuur CU Zuid-Holland

Kom jij het Provinciale Unie-bestuur versterken?

Het PU-bestuur zorgt dat er deelgenomen wordt aan provinciale- en waterschapsverkiezingen, dat er goede kandidaten op de lijst staan, er een ChristenUnie-waardig verkiezingsprogramma wordt geschreven en campagne wordt gevoerd. We ondersteunen de lokale afdelingen in Zuid-Holland en houden de leden op de hoogte van de provinciale politiek. In de nabije toekomst raken de volgende bestuursfuncties vacant: vicevoorzitter, penningmeester en webmaster/privacy coördinator. Wil jij je op een belangrijke, dankbare, doch niet ál te politieke manier inzetten voor de ChristenUnie en de provincie, stuur dan een mail naar secretaris@zuidholland.christenunie.nl.

Chiel de Groot, eerste secretaris Provinciale Unie CU Zuid-Holland

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Djoeki van Woerden-Kerssen, Martine Vroman

Vormgeving

Martine Vroman

Fotoverantwoording

Statenfractie, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts