Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2020-4

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 november jl. stelde onze fractie ChristenUnie & SGP de eenzijdigheid van de status van Regenboogprovincie aan de kaak. Naast lhbti+ mensen zijn er wel meer mensen te bedenken die last hebben van discriminatie. Op initiatief van de fractie is de opmerking dat discriminatie, racisme en antisemitisme niet wordt getolereerd in het coalitieprogramma terecht gekomen. En wij willen daar een concretere uitwerking van gaan zien. Vanuit het verhaal over de Samaritaanse vrouw is naar voren gebracht dat Jezus ongeacht de plaats, de persoon en haar levenswijze het gesprek met haar aan ging. Dat voorbeeld kunnen wij volgen.

In deze Vizier vindt u verder een interview met gedeputeerde Willy de Zoete. We kunnen wel zeggen dat zij een mooi compliment geeft met de opmerking ‘door de grote inzet en deskundigheid van onze Statenleden zijn er weinig partijen die meer invloed hebben op het bestuur van Zuid-Holland dan de ChristenUnie & SGP-fractie’. Waarvan akte!

Kijk in deze Vizier eens naar de moties en amendementen waar wij inmiddels bij betrokken zijn geweest en lees over de werkbezoeken die wij aan de gemeentelijke fracties in Zuid-Holland afleggen!

We wensen u veel leesplezier!

Nico de Jager, fractievoorzitter

IN DEZE VIZIER

  • In 't Vizier
  • Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode?
  • Kennismaking Florian Pronk
  • Interview gedeputeerde Willy de Zoete
  • Column: Verdiepende vragen
  • We komen naar u toe (deel 3)
  • Uit het bestuur: Met waardering…
  • Overzicht moties en amendementen in 2020
  • Colofon

Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode?

In dit artikel wil ik graag ingaan op de resultaten die we als fractie bereikt hebben in 2020. Allereerst natuurlijk goed om op te merken dat we sinds lange tijd weer in de coalitie zitten en ook een gedeputeerde hebben geleverd.

Ook voor ons als fractie is het wennen om nu onderdeel uit te maken van de coalitie. De opstart na de verkiezingen ging traag en de coalitievorming duurde langer dan gebruikelijk. Dit heeft ook geresulteerd in een trage start als het gaat om het realiseren van het coalitieakkoord. Mede door Corona is dit effect nog versterkt.

Lees verder

Kennismaking Florian Pronk

De Provinciale Staten: een bestuursorgaan wat altijd ver van mijn bed stond. Maar dan word je ineens benaderd om je aan te sluiten bij de steunfractie om mee te denken over provinciale vraagstukken… dat lijkt me wel een hele leuke uitdaging.

Mijn naam is Florian Pronk, ik ben 20 jaar en kom uit Barendrecht. Wat betreft mijn werkstatus: ik ben nog student aan de Universiteit van Tilburg. Daar doe ik de studie Organisatiewetenschappen (het is een mond vol, maar het komt erop neer dat je tijdens je studie leert hoe organisaties samenwerken en ingericht zijn). Buiten dat het een voltijd studie is, houd ik gelukkig vrij veel tijd over voor andere leuke dingen.

Lees verder ...

Interview gedeputeerde Willy de Zoete

De bestuursperiode 2019-2023 van de provincie is op weg naar halftime. Mooi moment om onze gedeputeerde Willy de Zoete te vragen hoe het haar bevalt.

Willy: “Ik geniet er dagelijks van, hoewel de werkdagen lang zijn. Het mooie is dat je als bestuurder werkelijk iets kunt verbeteren voor de mensen in Zuid-Holland. Er is te veel om op te noemen, maar er zijn twee recente voorbeelden: jongeren die na het behalen van hun diploma geen werk vinden aan een baan helpen. En een ecosysteem bouwen voor MKB, waardoor bedrijven meer samen gaan doen, bijvoorbeeld elkaars restproducten gebruiken.”

Hoe zou je de afgelopen 15 maanden willen omschrijven? “Heel intensief. Dit werk is zo veelzijdig dat ik alle vaardigheden die ik in mijn leven heb ontwikkeld heb kunnen gebruiken. Daarnaast heb ik dagelijks bijgeleerd en dat gaat nog elke dag door.”

Lees verder...

Column: Verdiepende vragen

Zo richting het einde van het kalenderjaar kun je daar wel eens mee bezig zijn. Terugkijken. Terugkijken op wat geweest is, terugkijken op wat je wilde of moest doen en of dat gelukt is. Terugkijken op wat ons als fractie bezig heeft gehouden het afgelopen jaar. Hoe hebben we gefunctioneerd in de politieke werkelijkheid in Zuid-Holland. Voor nu wil ik vooral op het laatste inzoomen. 

Er zijn wat mij betreft twee vaste lijnen te ontdekken. De eerste lijn is het voorbereiden van stukken en het stellen van vragen. Het beeld wat ik heb is dat van een hardwerkende fractie. Altijd voorbereid voor de vergadering. De stukken grondig doorgenomen en als gevolg daarvan meer willen weten door o.a. vragen te stellen. Verhelderende, maar zeker ook verdiepende. Ik merk daarin twee richtingen op. Eén richting is dat het gewaardeerd wordt dat we beslagen ten ijs komen. Dat we proberen de inhoud te doorgronden en verbetervoorstellen doen. Kritisch de controlerende taak uit te voeren maar uiteraard ook kritisch op onszelf als controlerend orgaan.

De andere kant is dat we daardoor soms ook met weerstand te maken krijgen. Weerstand omdat bij sommigen het beeld lijkt te ontstaan: als je verdiepende dan wel kritische vragen stelt, ben je ergens tegen. Alsof kritische of verhelderende vragen niet welkom zijn. Vooral op een aantal dossiers lijkt dat merkbaar. Echter, het gaat ons er om het onderwerp nóg beter te doorgronden, integraal te bekijken of om iets te verbeteren. En zo ook een betere afweging kunnen maken alvorens ergens wel of niet akkoord mee te gaan. Of een gerichte motie of amendement te kunnen maken voor een, in onze optiek gewenste, toevoeging of aanpassing. Zeg maar ‘gewoon je controlerende en adviserende taak uitvoeren, waarvoor je in de politiek zit’. 

Daarop aansluitend de tweede lijn. Op gepaste tijd en wijze is er aandacht besteed aan waarom wij in de politiek ons werk doen namens christelijke partijen. Zowel binnen de fractie als in het openbaar. Zowel tijdens debatten als in persoonlijke gesprekken met andere Statenleden. Niet beter wetend, maar beter gunnend. Wat liggen er een lessen in de Bijbel die goed zijn voor ons persoonlijk, voor ons als fractie maar ook voor Zuid-Holland. Lessen die in deze tijd -ook in praktische zin- nog steeds zo actueel zijn, maar voor iedereen ook nodig zijn.

Terugkijkend mogen we wel oprecht dankbaar zijn dat we de gezondheid, de energie maar ook het verstand hebben ontvangen om ons werk in de provinciale politiek te mogen doen. Om de verdiepende vraag te zien én hem te stellen en zo de stukken beter te doorgronden. Aan Hem alleen de eer.

Als afsluiting aan ons allen een verdiepende vraag: Is het belangrijkste niet het hoe maar het waarom we Kerst vieren?

Namens de fractie: allen een goede en gezegende Kerst!

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP

We komen naar u toe (deel 3)

Onze Statenfractie heeft de ambitie om in 2020 alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland te bezoeken. Die ambitie houden we vast, maar moet helaas doorlopen naar 2021. Ook hiervoor geldt dat ‘corona’ roet in het eten heeft gegooid.

Desondanks hebben we inmiddels 21 van de 42 gemeenten met een ChristenUnie-,  SGP- of gecombineerde fractie én 2 van de 5 waterschap fracties mogen bezoeken. Goede ontmoetingen met veel wederzijdse waardering en soms een kritische noot richting de provincie of de provinciale fractie.

Lees verder...

Uit het bestuur

Met waardering…

Als onderstreping van de waardering voor een langere inzet voor de ChristenUnie is het mogelijk om aan leden, die aan de criteria voldoen, een beeldje te schenken bij het afscheid van hun werk.

Het bronzen beeldje is gemaakt door kunstenares Margreet Ledelay. Het sculptuur symboliseert de letters CU en de titel ‘Soli Deo Gloria’ (Alleen aan God de eer). Het laat een mens zien die zich openstelt voor God om Hem alle eer te geven. Dit symboliseert de C van de ChristenUnie. De U daarachter is vanuit de ruige grond/de klei door mensenhanden opgebouwd. Zo staan we met onze voeten in de modder.

Nu er geen publieke bijeenkomsten zijn hebben we de onlangs toegekende beeldjes bij twee leden thuis uitgereikt, daarvan getuigen beide foto’s. 

Aan Wim de Roos uit Bleiswijk, vanwege ruim 20 jaar trouwe betrokkenheid in de redactie van Vizier voor de ChristenUnie Statenfractie van Zuid-Holland.

En aan Rens den Hollander uit Zevenhuizen, vanwege een lang trouw penningmeesterschap van de Provinciale Unie Zuid Holland. Zij hebben de beeldjes in dank aanvaard. En wij zijn hen dankbaar voor hun dienst aan de ChristenUnie en daarmee aan de samenleving.

Nico de Waal, voorzitter bestuur ChristenUnie Provinciale Unie Zuid-Holland

Vizier_2020-4_Wim met CU beeldje_899x1350.jpg

Vizier_2020-4_Rens met CU beeldje_1707x2560.jpg

Overzicht moties en amendementen in 2020

Moties

Een motie is een wens, verzoek of opdracht van een Statenlid aan GS om het beleid te wijzigen of aan te passen. Een motie wordt schriftelijk ingediend tijdens een Provinciale Statenvergadering.

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft afgelopen jaar de volgende moties ingediend. De eerste op ons initiatief, de overige als mede-indiener en alle zijn aangenomen.

Lees verder

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Marianne van der Kooij, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Marianne van der Kooij

Fotoverantwoording

Statenfractie, Marianne van der Kooij, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: www.facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts