Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2021-1

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Het ‘feest van de democratie’ ligt net achter ons. We zijn dankbaar dat onze beide partijen hun zetels in de Tweede Kamer hebben kunnen behouden. Maar we constateren wel, opnieuw, dat de omvang van de christelijke partijen gestaag afneemt. Allerlei kwalijke plannen over leven en dood, medisch-ethisch handelen en genderideologie zullen opnieuw besproken en besloten gaan worden. Dat maakt ons onzeker. Waar stopt dit?

Toch hoeven we daar niet in te blijven hangen. Gods beloften staan! In de hele geschiedenis is steeds weer duidelijk geworden dat Zijn beloften vervuld worden. Zo kwam Jezus op aarde. Hij overwon de dood. Het evangelie is daarna over de gehele wereld gegaan en Zijn aanhang groeit nog steeds. En ook de laatste beloften zullen in vervulling gaan. Tegelijkertijd betekend dit niet dat het voor ons gemakkelijk zal blijven. Dat zagen we ook in de recente discussie in de Staten over Inclusiviteit. In de basis een prachtige Bijbelse opdracht! Dat was ook de kern van onze inbreng. Maar we hebben ook eerlijk aangegeven dat we ongelijkheid zien als we kijken hoe hier mee omgegaan wordt, bijvoorbeeld bij het Regenboogbeleid ten opzichte van andere groepen die te maken hebben met uitsluiting.

Verder vindt u in deze vizier de stand van zaken over woningbouw, geothermie, kolibries en schaatsen. Met betrekking tot de agenda voor de komende tijd staan ons drukke maanden te wachten. Binnenkort buigen we ons over de gebruikelijke zaken zoals de jaarrekening, de voorjaarsnota en de kadernota. En de problematiek rond Corona, het warmtedossier en het stikstofdossier gaan ook onze agenda’s vullen. Kortom, we hoeven ons niet te vervelen de komende tijd. Dat is niet erg want ik zie een fractie die er zin in heeft. Dat stemt mij dankbaar!

Nico de Jager, fractievoorzitter

IN DEZE VIZIER

 • In 't Vizier
 • Achterbanbijeenkomst 15 april
 • Inclusiviteit
 • Wonen: subsidie knelpunten en spreiding sociale woningbouw
 • Column: Schaatsen onder zeeniveau?!
 • Uit het waterschap: Terugblik 2019 en 2020
 • RES update: Erkenning wonderschone schepping?!
 • Geothermie: zijn onze drinkwatervoorraden voldoende beschermd?
 • Vacature Fractiemedewerker
 • Achterbanbijeenkomst: programma en toelichting
 • Colofon

Achterbanbijeenkomst 15 april

Namens de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland nodig ik u van harte uit voor de achterbanbijeenkomst op DV donderdag 15 april 2021 om 19:30 uur. Het programma van de achterbanbijeenkomst zal in het teken staan van drie Thematafels: 1. Landbouw, Natuur en Stikstof; 2. Economie en Werklocaties; 3. Ruimte en Energie. Onderin deze nieuwsbrief vindt u het volledige programma en de toelichting op de deelsessies.

Deze bijeenkomst zal niet fysiek, maar via Teams plaatsvinden. Als u wil deelnemen vragen wij zich per e-mail aan te melden via m.vander.kooij@pzh.nl. Geeft u daarbij duidelijk aan welke deelsessie u aan wil deelnemen (één keuze mogelijk). Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met de link naar Teams én duidelijke uitleg.

We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Marianne van der Kooij, Fractieondersteuner

Inclusiviteit

Op 20 januari jl. is er in de Provinciale Staten gediscussieerd over Inclusiviteit. Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Eigenlijk een prachtige -Bijbelse- opdracht, want als we om willen zien naar onze naaste dan telt iedereen toch mee? Onze fractie is van mening dat als we over gelijkheid praten we dan wel over échte gelijkheid, ook in uitvoering, moet spreken. Daar ziet onze fractie nu onderscheid in en mist aandachtsvelden.

Lees verder ...

Wonen: subsidie knelpunten en spreiding sociale woningbouw

Een tekort aan woningen, wie merkt daar de gevolgen niet van? Uiteraard is dit ook onderdeel geweest van de afgelopen verkiezingen. Wie heeft de oplossing? Waar doe je goed aan?

Als ChristenUnie & SGP-fractie waren we blij met de knelpuntenpot. Door middel van deze regeling konden woningbouwprojecten geld krijgen om een (financieel) knelpunt te kunnen wegwerken, zodat de woningen gebouwd konden worden. Deze regeling was beschikbaar voor zowel koop- als huurwoningen.

Lees verder...

Column: Schaatsen onder zeeniveau?!

Uitgestrekte ijsvlaktes, gekras van noren, thermosflessen koffie en chocolademelk in de rugzak. In de verte een paar andere schaatsers in het bevroren landschap. Wat hebben we genoten van de schaatstocht die wij een paar weken geleden met de kinderen maakten op verschillende poldersloten en op de Reeuwijkse Plassen. Een Elfstedentocht zat er niet in, maar wij schaatsten met plezier onze eigen “elf-wakken-tocht”: klunen over bruggetjes en polderwegen en weer door! Wat een prachtige natuur, ruimte en rust. Voor velen was dat winterweekend een geschenk in de lockdown.

Nu weer te voet de polder in. Een zwaan bouwt een nest in het weiland om de hoek, een ijsvogel scheert over het water. Een boer controleert of wandelaars de hekken gesloten hebben zodat zijn schapen niet weglopen. Hij vertelt dat door alle vereisten het steeds lastiger wordt om zijn bedrijf draaiend te houden in het Groene Hart. Een deel van zijn land wordt natuurgebied, maar hij heeft ook ruimte nodig voor zijn koeien en schapen. Ik vertel hem dat wij als fractie de noodzaak zien van het beschermen en herstellen van natuur, maar ook dat wij het college kritisch volgen als het gaat om het ondersteunen van en perspectief bieden aan landbouwers. Van oudsher zijn zij de dragers van ons landschap. Deze tijden van stikstof, bodemdaling en overgang naar natuurinclusieve- en kringlooplandbouw zijn voor hen niet makkelijk.

De tocht gaat verder, huiswaarts, op naar een digitale fractievergadering. Op verschillende peilschalen in de sloot langs het pad is te zien dat wij onder zeeniveau leven. Al eeuwen lukt het om Zuid-Holland waterrobuust te maken en dat willen wij graag zo houden, daarom vraagt onze fractie ook geregeld aandacht voor klimaatadaptatie: Zijn ruimtelijke plannen klimaatbestendig, wordt rekening gehouden met piekbuien, watertekort en hittestress? Worden waterschappen betrokken bij planvorming? Houden we water vast voor droge tijden? Verschillende waterschappers leveren ons waardevolle informatie.

Wij zetten ons als fractie in om dit soort zaken zo goed mogelijk te regelen, in het besef dat wij in alles afhankelijk zijn van onze Schepper. We mogen allemaal leven en werken tot Zijn eer. Dat realiseren wij ons extra in deze tijd op weg naar Pasen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:34-36)

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie

Uit het waterschap: Terugblik 2019 en 2020

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het oudste waterschap van Nederland. De eerste vermelding dateert uit 1255, het jaar waarin Graaf Willem II van Holland laat opschrijven dat voorgenomen waterwerken in de wijde omgeving eerst aan de heemraden moeten worden voorgelegd. Tijdens mijn introductie bij het waterschap kon ik deze charter (zie foto), welke zich in het Rijnlands archief in Leiden bevindt, zelf bewonderen.

Lees verder...

RES update: Erkenning wonderschone schepping?!

Windmolens mogelijk stiller door onderzoek naar kolibries. Deze onderwerpregel sprak mij in tweeërlei opzicht aan. Iets aan het geluid van bestaande en nieuwe windmolens doen, daar zal iedereen blij mee zijn. Maar de andere kant was voor mij nog aansprekender: het zoveelste voorbeeld dat de schepping, die zucht onder onze welvaart, juist weer blinkt als het gaat om de schoonheid. Om wederom tot voorbeeld te dienen hoe iets efficiënter kan.

Wat te denken van het bekroonde vleugelmodel SmartX-Alpha. De vleugel die reageert als een levend organisme op fluctuaties in de wind. Waar is de kennis vandaan gehaald?

Lees verder...

Geothermie: zijn onze drinkwatervoorraden voldoende beschermd?

Diepe geothermie is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen om bedrijven en huizen mee te verwarmen, maar het is niet zonder risico’s. Diepe boringen doorsnijden de aardlagen waarin zoet grondwater zit: bronnen voor ons drinkwater. Het beschermen van de kwaliteit van grondwater, regionaal oppervlaktewater en drinkwatervoorraden is een provinciale taak en het ministerie van EZK verleent vergunningen voor diepe boringen. We moeten voorkomen dat de bodem verder verzilt en dat het grondwater verontreinigd raakt door het oppompen van zeer zout warm water.

Lees verder...

Vacature Fractiemedewerker

Wij zijn per 1 mei op zoek naar een enthousiaste en slagvaardige fractiemedewerker die de Statenfractie ondersteunt in communicatie/ PR als ook administratieve/ secretariële taken uitvoert. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid: je benut onze verschillende mediakanalen optimaal en onderhoudt contacten met de media. Zo draag je actief bij aan de zichtbaarheid van het werk van de Statenfractie en toon je de maatschappelijke relevantie ervan aan. Verder ontzorg je de Statenleden met proactief agendabeheer en de organisatie van zowel fysieke als digitale vergaderingen, werkbezoeken en achterbanbijeenkomsten.

Bekijk de vacature (in PDF) Vacature Fractiemedewerker

Achterbanbijeenkomst 15 april

Namens de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland nodig ik u van harte uit voor deze achterbanbijeenkomst op donderdag 15 april 2021. Het programma van de achterbanbijeenkomst zal in het teken staan van drie Thematafels, deze vindt u in het onderstaande programma.

Deze bijeenkomst zal niet fysiek, maar via Teams plaatsvinden. Als u wil deelnemen vragen wij zich per e-mail aan te melden via m.vander.kooij@pzh.nl. Geeft u daarbij duidelijk aan welke deelsessie u aan wil deelnemen (één keuze mogelijk). Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met de link naar Teams en duidelijke uitleg.

PROGRAMMA:
19:30 uur: opening door fractievoorzitter Nico de Jager
19:40 uur: inleiding door Nico de Jager
19:50 uur: bijdrage door gedeputeerde Willy de Zoete
20:00 uur: naar de deelsessie van uw keuze:

Deelsessie 1. Landbouw, Natuur en Stikstof
Graag gaan Statenleden Jacco Schonewille en Djoeki van Woerden-Kerssen met u in gesprek over de thema’s Landbouw, Stikstof en Natuur. De provincie heeft een startnotitie “vitale landbouw” uitgebracht en er wordt gewerkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het vergroten van biodiversiteit. Er ligt een stikstof-opgave met o.a. gevolgen voor de agrarische sector.
Graag gaan wij met u in gesprek en informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Wat vindt u? Wat speelt er in uw regio? Waar moet de provincie zich (meer) op richten?

Deelsessie 2. Economie en Werklocaties
De provincie stimuleert circulariteit, duurzaamheid en innovatie in economische topsectoren. In deze periode richt de provincie zich onder aanvoering van gedeputeerde Willy de Zoete zich steeds meer op ondersteuning van het brede MKB en de menselijke kant van de economie (Human Capital Akkoord).

De provincie heeft ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen, kantoren en winkelgebieden. Een behoefteraming en daarop gebaseerde regionale visies staat hierbij centraal. De provincie regisseert, ondersteunt en zet haar juridische instrumenten uit de omgevingsverordening in.

Ga in deze deelsessie over beide thema's in gesprek met de Statenleden Arjan Witte en Nico de Jager en 'onze' gedeputeerde Willy de Zoete. Wat vindt u? Waar moet de provincie zich (meer) op richten? Wat speelt er in uw regio?

Deelsessie 3. Ruimte en Energie
Een van de belangrijkste taken van de Provincie is Ruimtelijke Ordening. Waar moet gewoond worden, waar moet gewerkt worden, enzovoort. En stel dat het allemaal op orde is, dan komt er een energietransitie. Die transitie gaat ook gebruik maken van diezelfde ruimte. Hoe kunnen we dat nu het beste in goede banen leiden zodat er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden, terwijl ook de opgaven vanuit het Klimaatakkoord worden gehaald?

Denk en doe mee in de deelsessie over transitie van de ruimte om ons heen, met Statenlid Gerard van de Breevaart en fractievertegenwoordiger Johan Matze.

21:00 uur: einde

Als u wil deelnemen vragen wij zich per e-mail aan te melden via m.vander.kooij@pzh.nl. Geeft u daarbij duidelijk aan welke deelsessie u wil deelnemen (één keuze mogelijk).

Marianne van der Kooij, Fractieondersteuner Statenfractie
M 06 236 26 083
E m.vander.kooij@pzh.nl

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Marianne van der Kooij, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Marianne van der Kooij

Fotoverantwoording

Statenfractie, Marianne van der Kooij, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts