Nieuwsbrief Vizier 2023-1 Statenfractie ChristenUnie & SGP

Vizier 2023-1, nieuwsbrief Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Zuid-Holland
Vizier 2023-1

In 't Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

In deze laatste Vizier voor de verkiezingen op D.V. 15 maart, blikken we terug.

In de afgelopen vier jaren hebben we als gezamenlijke fractie mooie resultaten weten te behalen. Steeds hebben we onze inzet op de website geplaatst om u mee te nemen in waar wij mee bezig zijn en in elke Vizier zijn er resultaten uitgelicht. In deze Vizier benoemen we er nog een aantal.

Ook blikt onze gedeputeerde Willy de Zoete terug vanuit haar rol als gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten.

Als we spreken over het behalen van mooie resultaten, dan past het ons om de Heere te danken. Alles wat we bereiken, kan niet zonder Zijn wil en zegen. Psalm 93 wil ons daar het nodige over zeggen: De Heere regeert! De macht van Hem is groter dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. In dit besef en die afhankelijkheid hebben wij ons werk mogen doen.

Tot slot een dankwoord aan u als trouwe lezer. Zonder uw stem en steun konden wij ons werk niet doen. We hopen dat u opnieuw uw stem aan ons wilt geven en ons in de nieuwe periode weer wilt steunen en volgen.

Hartelijke groet,
Nico de Jager (Fractievoorzitter)

 

IN DEZE VIZIER

 • In ’t Vizier
 • Highlights van de fractie
 • Interview met Willy de Zoete
 • Colofon

Highlights van de fractie

Nu de statenperiode bijna afgelopen is, willen we als fractie graag een overzicht geven van de dingen die we bereikt hebben in de afgelopen vier jaar. Per commissie geven we een paar highlights.

Integrale Commissie
We hebben een motie mede-ingediend om een groot burgerberaad te starten. Dit burgerberaad beoogt inwoners te betrekken bij de onderwerpen wonen, leefbaarheid, platteland en mobiliteit. We hebben deelgenomen aan de begeleidingsgroep en aan het Burgerberaad in Rotterdam. Verder is onze motie ‘Stop antisemitisme’ unaniem aangenomen. In deze motie roepen we het college op om een voorstel te doen hoe de provincie kan bijdragen aan het bevorderen van onderwijs over de Holocaust en hoe de provincie kan bijdragen aan bewustwording en terugdringen van antisemitisme.

Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen

De fractie heeft een leidende rol gehad in debatten over meer inzicht in de begroting, vereenvoudiging van de begroting en solide financieel beleid.

Ook heeft de fractie heeft met twee amendementen, één motie en via deelname aan het college extra geld vrijgemaakt voor cultuur en erfgoed. Dit vonden we belangrijk, omdat cultuur en erfgoed ons leven verrijken. Met succes is een deel van de bezuinigingen op de vaste partners teruggedraaid, is er extra geld vrijgemaakt voor restauratie van rijksmonumenten en is het budget eindelijk structureel in de begroting opgenomen zodat continuïteit is gewaarborgd.

 

Commissie Klimaat, Natuur en Milieu

Landbouw
Er worden talloze discussies gevoerd over de technische aspecten van het stikstofprobleem. Wij hebben als fractie ingezet op een drietal hoofdpunten. Via toezeggingen en overleg hebben we hier ook voortgang in weten te krijgen. Onze hoofdpunten zijn:

 • Zuid-Holland is een provincie waar de agrarische sector thuishoort. Er moeten aanpassingen worden gedaan, maar wel met het doel om een toekomstbestendige agrarische sector over te houden.
 • De PAS-melders moeten gelegaliseerd worden. Door middel van twee moties hebben we het college hier opdracht toe gegeven.
 • Er moet een helder plan gevolgd worden waarin duidelijke stappen en tijdslijnen zijn opgenomen. Zo kunnen betrokkenen weten wat wij doen en kunnen we dit als Provinciale Staten volgen.

We hebben erop aangedrongen om natuur- en weidevogelbeheer en natuur-inclusief boeren voor boeren financieel aantrekkelijker maken. We zien immers graag een vitale landbouwsector die in evenwicht is met de natuur. Ook hebben we het college gevraagd om de ketenpartijen in de landbouw (banken, supermarkten, agro-industrie) rond de tafel te zetten om met boeren een leefbaar verdienmodel te ontwikkelen.

Natuur
De fractie heeft samen met andere partijen geld vrijgemaakt voor het voortzetten van het meerjarig Actieplan Boerenlandvogels en heeft aangedrongen op het bestrijden van invasieve exoten als de Amerikaanse rivierkreeft. Daarnaast hebben we ingestemd met versnelde aanleg van het Natuur Netwerk Nederland. We hebben er mede voor gezorgd dat er bij het intekenen van ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden maatwerk wordt geleverd. We vinden het belangrijk dat erop gelet wordt of de lijnen die getrokken worden op de kaart ook voor de grondeigenaren logisch zijn.

Water
Wat betreft waterbeheer hebben we voor de volgende zaken aandacht gevraagd:

 • Het grondwater moet beschermd worden tegen vervuiling door boringen geothermie.
 • Gemeenten en bedrijven moeten duidelijk geïnformeerd worden over wat wel en niet mag in gebieden die zijn aangewezen als aanvullende strategische watervoorraad-zones.
 • De positie van de waterschappen en drinkwaterbedrijven moet beter verankerd worden. Zij moeten in een vroeg stadium betrokken zijn bij het maken van ruimtelijke plannen.
 • Er moet in samenwerking met de waterschappen een routekaart Kader Richtlijn Water worden opgesteld. Het is van belang om te bepalen wie welke stappen zet om de waterkwaliteitsdoelen in 2027 te halen.
 • Er moet voldoende water beschikbaar zijn om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan.

Commissie Wonen, Ruimte en Economie

Gebiedsplannen
‘Het landelijk gebied is vogelvrij.’ Dat was de gedachte die bij ons opkwam toen we de concept-verordening lazen. Het voorstel was dat Gedeputeerde Staten (GS) gebiedsplannen zouden maken. Dit voorstel was echter niet alleen juridisch onjuist; ook waren er weinig kaders opgesteld, waardoor GS het landelijk gebied op papier geheel kon veranderen. Dit zou de autonomie van de gemeenten aantasten. Onze fractie heeft met succes een motie ingediend om dit uit de verordening te schrappen. In de praktijk zien we soms dat GS deze fout helaas soms opnieuw begaat.

Dichtheden woningbouw
De verschillen in woondichtheden per hectare in een stad of dorp kunnen groot zijn. Gedeputeerde Staten wilden in alle plaatsen in Zuid-Holland 45 woningen per hectare laten bouwen. Dat was ons een brug te ver. Ons voorstel was om maatwerk toe te staan passend bij de woningdichtheid van de betreffende kern. Gebiedsgericht werken is wat ons betreft van essentieel belang.

Economische bloei
Een economie draait om mensen en hun welzijn; niet uitsluitend om financiële welvaart. De fractie heeft in het college het economisch beleid in de provincie kunnen richten op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en niet enkel op de zogenoemde ‘topsectoren’. De provincie brengt mkb-ondernemers en gemeenten samen met mkb-deals. Ook heeft de fractie actief de ambitie ondersteund om een omslag te maken naar een meer duurzame en circulaire economie in alle sectoren in heel Zuid-Holland.

Commissie Bereikbaarheid en Energie

Deze commissie behandelt onderwerpen die dicht bij de beleving van de burgers staan. We zien dit regelmatig door de lijst van mensen die willen inspreken tijdens een commissievergadering. Met die informatie proberen wij de voorliggende voorstellen bij te sturen.

Bereikbaarheid
De volgende door ons ingediende of gesteunde moties werden aangenomen door de Provinciale Staten:

 • Een plan voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling houdt rekening met de gevolgen voor de bereikbaarheid, zodat knelpunten in de bereikbaarheid niet toenemen en bij voorkeur afnemen.
 • Gemeenten zijn vanaf nu verplicht rekening te houden met geluidshinder van afgemeerde schepen (bijvoorbeeld door draaiende generatoren) bij het nemen van besluiten over woningbouw en andere geluidsgevoelige functies.
 • Extra onderzoek doen en financiën beschikbaar stellen voor onderdelen die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio Gouwe: fietsroute Alphen-Gouda en de fietsroute Bodegraven-Gouda, optimalisatie van de bereikbaarheid van de R-net haltes langs de spoorlijn Alphen-Gouda, de Bodegravenboog (dit is de aansluiting van de N11 op de A12) en onderzoek voor een nieuwe ontsluitingsweg Boskoop — Alphen aan den Rijn.
 • We zijn zeer actief met de vragen: Wat te doen met de luchthaven Rotterdam The Hague? En als die blijft op de huidige locatie, waar ligt de grens tussen de (economische) voordelen en de nadelen (voor de omwonenden)?

Energie
Er zijn enorme aanpassingen nodig aan het energienet om aan de energievraag te kunnen voldoen. Het net is nu met regelmaat overbelast. Onze fractie heeft met succes een motie ingediend die oproept om te onderzoeken of lokale opslag in transformatorhuisjes van overschotten aan opgewekte energie mogelijk is. De basisenergievraag kan dan over het net en tijdens piekmomenten kan worden geput uit de lokale opslag. Voor de lokale opslag worden bijvoorbeeld oude fietsaccu's gebruikt. Zo worden deze accu's optimaal worden benut, wat milieuschade voorkomt. Het gewenste resultaat is dat er door deze maatregel geen aanpassingen in het net nodig zijn.

Daarnaast heeft de fractie ingestemd met een investering van 81 miljoen euro in een warmteleiding van Rijswijk naar Leiden (WLQ+). Hiermee wordt restwarmte van de Rotterdamse haven gebruikt voor verwarming van woningen en bijvoorbeeld kassen.

Provinciale Staten in positie
Via de motie Beter Agenderen en Plannen hebben we bereikt dat de organisatie van de provincie gaat onderzoeken hoe statenleden beter hun werk kunnen doen. Ook wordt onderzocht hoe zij kaders kunnen stellen die effectief en in het belang van de inwoners zijn.

Gerard van de Breevaart, Nico de Jager, Johan Matze, Charlotte Scholtens, Jacco Schonewille, Arjan Witte en Djoeki van Woerden (Statenleden en fractieondersteuners SGP en ChristenUnie)

 

Terugblik met de Gedeputeerde

Na de verkiezingen in 2019 is niet alleen de fractie, maar ook onze gedeputeerde Willy de Zoete, ermee aan de slag gegaan om zoveel mogelijk van onze plannen waar te maken. Nu deze periode bijna voorbij is, is het tijd om aan haar te vragen wat ze bereikt heeft.

Waar bent u de afgelopen vier jaar in het Provinciehuis mee bezig geweest?
Toen ik begon was er nauwelijks beleid op het gebied van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarom ben ik er direct mee aan de slag gegaan om dit op te zetten. Dat vormde mijn core business in de eerste anderhalf à twee jaar. Ik ben tevreden over het resultaat. Dit had prioriteit, omdat het mkb de ruggengraat van onze economie vormt. Het mkb zorgt voor veel werkgelegenheid, maar vergeet niet dat het ook de sociale samenhang stimuleert. Mkb’ers steunen bijvoorbeeld vaak de lokale voetbalverenigingen. Dit beleid staat nu goed vast, dus ik kan het met een gerust hart aan mijn opvolger overlaten.

Tegelijkertijd ben ik bezig geweest met cultuur en erfgoed. Daar was de basis wel goed, dus ik heb eraan gewerkt om die wat steviger te maken. Het was een flinke domper toen hier in onze provincie geen budget voor dreigde te worden vastgezet. Sommige partijen die meenden dat cultuur en erfgoed weliswaar heel belangrijk is, hadden er geen geld voor over. Dit heeft mij erg geraakt. Ik heb het hoog op moeten spelen, maar het is wel gelukt om hier budget voor vast te leggen.

Lees verder

Jaarvergadering Provinciale Unie

Op D.V. 11 april 2023 zal de voorjaarsvergadering van de Provinciale Unie plaatsvinden. Meer info volgt later.

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie
Nico de Jager, Djoeki van Woerden-Kerssen, Erik de Knegt

Vormgeving
Charlotte Scholtens-de Vries

Fotoverantwoording
Statenfractie, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!