Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2021-3

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

De periode van de Staten Zuid-Holland is over de helft. In maart 2023 staan de volgende verkiezingen gepland. De voorbereidingen daarop gaan het komend half jaar starten. Dat heeft gevolgen voor het debat in de Staten. Het leek ons goed om kort na de vorige Vizier nog een update te geven, voordat we een paar weken van een rustige periode mogen genieten.

Tijdens het recente debat over de kadernota 2022 werd teruggekeken: wat hebben we inmiddels bereikt? En een zekere ’haast’ was ook te horen: ‘in 2022 moet het wel gaan gebeuren’, want 2022 is het laatste volledige jaar van de huidige coalitie. Onze fractie heeft hier ook aan meegedaan. In onze bijdrage kunt u lezen wat onze insteek was over verleden, heden en toekomst. Voor ons gevoel hebben we moeten ingrijpen om niet achteraf te constateren dat we te weinig bereikt zouden hebben. Voor cultuur & erfgoed dreigde een kaalslag en dat is in samenwerking met het CDA mooi gepareerd.

Toch verdiend deze benadering van wat we bereikt hebben en nog willen bereiken een kanttekening. Heel veel was en is niet te voorzien. Het overkomt ons. En stuurt al onze plannen in de war. Alsof we in de mist rondvaren. De commissaris van de Koning, de heer Smit, heeft een verkenning met de titel ‘Navigeren in de mist’ laten uitvoeren. Zo kan het voelen en zo is het soms ook.

Toch weten wij dat er meer is. Psalm 119 verwoordt dat mooi: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad‘. Dat geldt halverwege een periode nog altijd. David hield zich vast aan Gods wet, want we lezen verder in deze psalm ’Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet ik Uw wet niet’. Dat radar en dat licht hebben wij de Staten, het college, de organisatie en de inwoners van Zuid-Holland toegewenst.

We zwermen de komende weken uit of blijven, misschien gedwongen door omstandigheden, dicht bij huis. We wensen u en jouw het beste toe en hopen na de zomer weer van ons te laten horen!

Hartelijke groet,

Nico de Jager, Fractievoorzitter ChristenUnie & SGP Provinciale Staten Zuid-Holland

IN DEZE VIZIER

  • In 't Vizier
  • Laatste Statenvergadering voor het reces: de voorjaars- en kadernota
  • Extra geld voor restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland
  • Capaciteit in plaats van coöperaties
  • Colofon

Laatste Statenvergadering voor het reces: de voorjaars- en kadernota

Het onderzoeksrapport ‘Navigeren in de mist’ schetst scenario’s voor de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de coronapandemie om zo de korte, middellange en lange termijn impact van de coronacrisis op de provincie te kunnen onderzoeken. Bij de bespreking van die scenario’s heeft onze fractie gepleit voor het belang van de gemeenschap, het ‘samen doen’. Dat past goed bij de voortdurende aandacht voor ‘Inclusiviteit’. En wij bedoelen dat breed. Niet bepaalde groepen een extra accent maar ook groepen die minder prominent naar voren komen. En wat we kunnen doen? Twee weken geleden gaf de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding ons wat tips. Ook de eenvoudige tip ‘geef aandacht aan de groep door ze gewoon eens te bezoeken’. Op een van hun feesten of een synagoge. Dat soort voorbeelden kunnen we doortrekken naar andere groepen.

Lees verder ...

Extra geld voor restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland

Op initiatief van de fracties ChristenUnie-SGP en het CDA heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vandaag eenmalig 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de restauratie van rijksmonumenten. De fracties van 50PLUS, D66, PVV en SP zijn mede-indieners van dit amendement. Met dit bedrag kunnen alle in 2021 ingediende aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen alsnog worden toegekend. Hiermee wordt de achterstand in restauraties ingelopen.

“Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed, waaronder rijksmonumenten, is belangrijk om zo de identiteit en de eigenheid van Zuid-Holland zichtbaar te maken,” aldus Arjan Witte van de ChristenUnie/SGP. “Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige.” Ook CDA-Statenlid Michel Rogier vindt het belangrijk dat de provincie zorg moet dragen voor de Zuid-Hollandse monumenten. “Het in standhouden van monumenten kost geld. Als je daar als provincie nu onvoldoende budget voor vrijmaakt, kost het op de lange termijn nog veel meer.”

Lees verder...

Capaciteit in plaats van coöperaties

Woningbouw, wie denkt er niet over na en hopelijk ook over mee? De huizenprijzen rijzen de pan uit. Ook de regelgeving neemt niet af, maar alleen maar toe. Waar kunnen en moeten we wat doen als Provinciale Staten van Zuid-Holland? Wat ons betreft redden we het niet met alleen de woningcorporaties spekken of misschien wel juist niet. De gevolgen van de landelijke maatregelen kunnen en moeten wij niet willen oplossen. Daar ligt onze toegevoegde waarde niet.

In de inleiding zijn een aantal knelpunten genoemd. Een oplossing die genoemd wordt, is het subsidiëren van huurwoningen. Dit zien wij echter niet als oplossing om de woningmarkt uit het slop te trekken. De enigen die daar baat bij lijken te hebben zijn de verhuurders, oftewel de coöperaties. Welke mogelijkheden zien we dan wel als fractie?

Allereerst is de vertraging als gevolg van de Ladder van duurzame verstedelijking ons een doorn in het oog. Wanneer een ontwikkelaar plannen heeft die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, bijvoorbeeld woningbouw, moet dat gemotiveerd worden volgens de Ladder. De Ladder heeft als doel om ongewenste leegstand te voorkomen en zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik te stimuleren. Bij ruimtelijke besluiten moet daarom worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. Het uitgangspunt van de Ladder is dus dat bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen eerst gekeken moet worden of deze mogelijk zijn binnen bestaand stedelijk gebied. Zo niet, dan is het mogelijk om buiten bestaand stedelijk gebied bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. In de praktijk zorgt dit voor vertraging, omdat binnenstedelijke locaties vaak niet op korte termijn beschikbaar zijn terwijl daar in de Ladder wel vanuit wordt gegaan.

Dit betekent niet dat wij het niet eens zijn met het doel van de Ladder van duurzame verstedelijking. Wij zijn het alleen niet eens met de insteek zoals Gedeputeerde Staten die nu hanteert. Ons advies is dan ook geweest aan Gedeputeerde Staten: handel in ieder geval op basis van de uitspraak van de Raad van State (RvS 201303143/1/4 inzake uitbreiding Goudswaard). Deze zegt dat, wanneer er meer woningen in de woonvisie staan dan binnenstedelijk kunnen worden gebouwd dat er dan met die woningen niet gewacht hoeft te worden op de binnenstedelijke plannen. Daarnaast zouden wat ons betreft beoogde binnenstedelijke locaties binnen 5 jaar of minder na het doorlopen van de Ladder geëvalueerd moeten worden op wat het perspectief op de korte termijn is voor deze locaties. Duurt het nog langer dan 2 jaar (gezien vanaf de 5 jaren-evaluatie) dat deze plannen ingevuld kunnen worden: dan is het geen potentiële locatie meer om buiten binnenstedelijke locaties tegen te houden. Er kan dan verder gekeken worden naar andere binnenstedelijke locaties of toch daarbuiten. Op die manier ontstaat er minder vertraging en worden projecten ontwikkeld.

Zorg er daarnaast ook voor dat vergunningstrajecten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Zeker ook als het gaat om de Omgevingsdiensten. Aansluitend daarop hebben we Gedeputeerde Staten hiertoe op geroepen om, als het om capaciteit gaat, hierin juist wel te investeren. Daarnaast zien we mogelijkheden om te investeren in onderdelen die mogelijk geen geld hoeven te kosten, maar wel effectief zouden kunnen zijn. Wat nog steeds het geval blijkt: gemeenten in een bepaalde regio komen er onderling niet uit waar nu precies de woningen gebouwd dienen te worden. Daar ligt wat ons betreft een heel duidelijk rol voor Gedeputeerde Staten: bemiddel in dit soort situaties veel eerder en trek de plooien glad.

Na het reces (in september) hebben we een uitgebreid debat over woningbouw. Deze en meer punten zullen wij (soms opnieuw) inbrengen en waar mogelijk en gepast deze ondersteunen met een motie, desnoods een motie vreemd aan de orde van de dag.

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Martine Vroman, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Martine Vroman

Fotoverantwoording

Statenfractie, Martine Vroman, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts