Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juli 2020

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##

Precies om het moment dat de coronacrisis uitbrak konden we de vorige editie van Vizier afronden en laten versturen. Wat is er sindsdien veel gebeurd! Er zijn mensen ziek geworden door het coronavirus, overleden ook. Er zijn bedrijven failliet gegaan, een economische crisis lijkt onafwendbaar. We zijn hardhandig stilgezet.

Er wordt wel gezegd dat we na corona nooit meer dezelfde samenleving krijgen. Terug naar het ‘oude normaal’ kan niet meer. Misschien is de les uit deze crisis wel dat we ons bewuster worden van het feit dat we niet alles zelf in de hand hebben en dat er belangrijker zaken in het leven zijn dan geld en goed.

In het vorige nummer van Vizier werd al aangekondigd dat dit blad voortaan als digitale nieuwsbrief zal verschijnen. Dat heeft veel voordelen, en niet alleen financiële. We kunnen bezuinigen op papier en op drukkosten en dat is vooral goed voor het milieu. Bovendien kunnen we u voortaan sneller, en dus actueler, informeren over de zaken die in de provincie Zuid-Holland spelen.

We hopen dat u deze nieuwsbrief met veel plezier zult lezen!

Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

IN DEZE VIZIER

 • In 't Vizier
 • Achter de schermen
 • Afscheid Wim de Roos
 • Beëdiging Johan Matze in Provinciale Staten
 • Welkom aan Johan Matze
 • Investeren in cultuur en erfgoed
 • Overschotten groenten en fruit naar voedselbanken
 • Column: Regio Deal?! 
 • Werkbezoek Drechtsteden
 • Achterbanbijeenkomst 3 november: save the date
 • Colofon

Achter de schermen

Precies weet ik het niet, maar in elk geval voor 2004 begon ik als redactielid van Vizier. Het provinciebestuur, waar ik lid van was, wilde graag een vertegenwoordiging in de redactie van ons provincieblad hebben en ik vond dat wel leuk. Dat plezier bleek spoedig met name te liggen in de samenwerking met fractiemedewerkers en de leden van de fractie. De eenvoudige maar voedzame maaltijd die we daarbij nuttigden in het restaurant van het Provinciehuis droeg zeker aan dat genot bij.

Ik heb even overwogen of ik een rij namen zou noemen van al degenen waarmee we Vizier in al die jaren gemaakt hebben. Het gevaar is immers groot dat ik iemand vergeet. Nou ja, dan toch maar enkelen… Omdat u ze misschien ook kent of heeft gekend en evenals ik goede herinneringen aan hen bewaart:

Andries van Dijk, mijn medebroeder vanuit het onderwijs; Rudy Ligtenberg natuurlijk, onze voortreffelijke eindredacteur; en verder Gerard Stoop, Wilco de Bel, Jonathan van de Geer, Suzan Sierksma, Gertrude de Wildt, Flip Mak, Marianne van der Kooij, Servaas Stoop, Joop Evertse, Henk van Dieren, Djoeki van Woerden, Chris Schaapman.

Hartelijk dank allemaal, óók degenen die ik even niet helder op mijn netvlies heb staan. Bovenal dank ik Onze Vader die mij de gezondheid en power gaf om dit werk achter de schermen te doen.

Wim de Roos

Afscheid Wim de Roos

Wij zijn Wim zeer dankbaar voor het werk dat hij vele jaren gedaan heeft voor Vizier. Hij is vrijwel vanaf het begin van Vizier redactielid geweest. Zelf noemt hij dit achter de schermen, maar voor u als lezer was zijn werk wel zichtbaar door de vele ideeën en geredigeerde teksten. Belangrijk werk, waarbij zijn ervaring uit het onderwijs ons een grote dienst heeft bewezen.

Ik herinner mij de redactievergaderingen met Wim als bijzonder plezierige en inspirerende bijeenkomsten. Goede gesprekken zijn kostbare herinneringen. Wim, geniet van je pensioen, samen met wie je lief zijn. We wensen je Gods rijke zegen toe op je verdere levenspad.

Namens de redactie van Vizier,

Marianne van der Kooij

Beëdiging Johan Matze in Provinciale Staten

Op woensdag 1 juli is de heer Johan Matze beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de Statenfractie ChristenUnie & SGP in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Matze was van september 2018 tot maart 2019 Statenlid namens de SGP in de gezamenlijke fractie.

Johan Matze (49 jaar) woont met zijn gezin in Nieuw-Beijerland waar hij ook werkt als directeur-bestuurder van de School met de Bijbel. Eerder was hij veertien jaar lang, tot de herindeling, fractievoorzitter van de SGP in Korendijk.

Bij de Provinciale-Statenverkiezingen op 20 maart 2019 stond Matze op de derde plaats van de SGP; helaas haalde de SGP maar twee zetels, waardoor hij zijn werk als Statenlid niet kon voortzetten. Wel heeft hij de Statenfractie vanaf maart 2019 vol enthousiasme en kundig bijgestaan als steunfractielid.

 

Aangezien er na de verkiezingen meer kleine(re) fracties waren ontstaan, vonden een aantal fracties het wenselijk om de werkdruk van de Statenleden te verlichten. Daarom heeft Provinciale Staten besloten om fractievertegenwoordigers te benoemen.Deze ondersteunen de fractieleden bij het lezen van de stukken, het voorbereiden van en deelnemen aan de commissie-vergaderingen en andere daaraan gekoppelde politieke activiteiten, zoals werkbezoeken etc. De stemverhouding in de Staten verandert door de aanstelling van fractie-vertegenwoordigers niet. Elke fractie heeft nog net zoveel stemmen bij de besluitvorming als door de verkiezingsuitslag was bepaald.

Elke Statenfractie mag één ‘reserve-Statenlid’ voordragen. Voor de ChristenUnie & SGP-fractie is dat dus Johan Matze. Matze heeft voor de Hoeksche Waard de portefeuilles Bereikbaarheid en Wonen onder zijn hoede. “Daar ben ik heel blij mee. Ik kan nu mijn streek, waar 86.000 mensen wonen, een stem geven”, aldus Matze.

De Provinciale-Statenvergadering waarin Matze werd beëdigd, had plaats op een bijzondere locatie: de Ridderzaal in Den Haag. Dat komt omdat de Statenzaal in het Provinciehuis wordt gerenoveerd en in de Ridderzaal (ook de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) met inachtneming van de Corona-maatregelen kon worden vergaderd. Matze: “Op deze historische plek te worden beëdigd is een leuke bijkomstigheid.”

Marianne van der Kooij, fractiemedewerker

Welkom aan Johan Matze

Klik op de afbeelding om de video te bekijken!

Investeren in cultuur en erfgoed

De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen acht jaar stevig bezuinigd op cultuur en erfgoed. Daar bovenop heeft de cultuursector het zwaar gekregen door de coronacrisis. De provincie investeert nu extra in cultuur en erfgoed. Desondanks lijkt Zuid-Holland structureel minder te doen dan andere provincies; en daar gaat de komende tijd onze aandacht naar uit. De ChristenUnie & SGP-fractie mag hieraan bijdragen vanuit Provinciale Staten, maar ook in het College van Gedeputeerde Staten is de steun voor cultuur en erfgoed groot.  

Onze provincie subsidieert 6 instellingen op het gebied van cultuur en erfgoed. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt expertise en ondersteuning op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Probiblio verzorgt tweedelijns ondersteuning aan gemeentelijke bibliotheken, waaronder het leenverkeer tussen bibliotheken. Tenslotte zijn vier organisaties werkzaam op het gebied van ondersteuning (van gemeenten) bij cultuureducatie en cultuurparticipatie, waarvan Het Kunstgebouw de grootste instelling is.  

In april is een amendement van de fractie ChristenUnie & SGP aangenomen om deze ‘eigen’ provinciale cultuurinstellingen in 2020 met 250.000 euro extra te versterken. Met daarbij een oproep aan het College van Gedeputeerde Staten om dit structureel met 500.000 euro te doen. Het College heeft in de vergadering van 1 juli toegezegd in de begroting voor 2021 deze oproep mee te nemen.  

Het beeld van onze fractie is dat de provincie Zuid-Holland in vergelijking met andere provincies minder geld besteed aan cultuur en erfgoed. Deze constatering deelt het College van Gedeputeerde Staten en gaat hier dan ook mee aan de slag. D66 roept echter direct op leidend te worden in de cultuursector, daar waar het Rijk en gemeenten dat nu zijn. Om deze reden heeft onze fractie een motie van D66 niet gesteund. Het college is nu aan zet om met voorstellen te komen om het cultuur- en erfgoedbeleid structureel écht te versterken. 

Het is een feit dat de cultuursector het zwaar heeft in deze coronatijd. In musea mogen maar beperkt mensen naar binnen, op reservering. De theaters kunnen open, maar met 1,5 meter afstand kunnen er veel minder mensen naar binnen. En dan heb ik het nog niet over de tijd dat bibliotheken, filmhuizen, musea, theaters en podia en alle ZZP’ers werkzaam in deze sector volledig in ‘intelligente lockdown’ waren. Verantwoordelijk voor het compenseren van alle coronaschade is het Rijk. De 300 miljoen euro van minister Van Engelshoven blijken echter niet voldoende. Het college van Zuid-Holland heeft dan ook een oproep aan het Rijk gedaan om haar verantwoordelijkheid richting de cultuursector en de gemeenten te nemen.  

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft op 1 juli 2020 een -mede door onze fractie ingediende- motie aangenomen om 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor compensatie van de cultuursector. Het is belangrijk om in de nog op te stellen regeling een sterke focus aan te brengen, zodat wij de musea, theaters of andere cultuurinstellingen helpen die dat het hardst nodig hebben. Twee provinciale instellingen, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw, hebben in de Provinciale Statenvergadering van 1 juli een noodoproep gedaan aan de provincie, om cultuurinstellingen in kleinere gemeenten via de gemeenten te ondersteunen. Zij hebben ook -als kenners van het Zuid-Hollandse cultuurlandschap- hun hulp aangeboden om snel een goede regeling te ontwerpen.  

Haast is geboden. Het College van Gedeputeerde Staten is nu aan zet. Deze coronasteun is broodnodig. Wij als fractie zijn dankbaar dat er ook in de provincie meer aandacht is voor cultuur.  

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

Lees meer op onze website

Overschotten groenten en fruit naar voedselbanken 

Door de coronacrisis bleven tuinders en boeren afgelopen maanden zitten met overschotten aan verse groenten en fruit. Jammer om weg te gooien. Dat geldt ook voor groente en fruit waarvan de grootte of kleur niet voldoet aan criteria van de afnemers: de smaak is er niet minder om. Onze fractie heeft onlangs samen met drie andere partijen (PvdA, GroenLinks en D66) Gedeputeerde Staten via een motie verzocht om de Groente & Fruitbrigade te ondersteunen.  

De vrijwilligers van de Groente & Fruitbrigade sorteren overschotten van groenten en fruit. Zij zorgen ervoor dat de verse producten worden toegevoegd aan voedselbankpakketten. In Zuid-Holland zijn ongeveer 9000 gezinnen aangewezen op de voedselbanken en naar verwachting groeit dat aantal door de coronacrisis.  

Onze motie werd door Provinciale Staten unaniem aangenomen en is inmiddels door Gedeputeerde Staten uitgevoerd: per 1 juli is 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de vestiging van een distributiecentrum van de Groente & Fruitbrigade op bedrijventerrein Dutch Fresh Port in Barendrecht. Daar, en in een distributiecentrum in Poeldijk, worden groenten en fruit door vrijwilligers verzameld, gesorteerd en verspreid richting de voedselbanken.  

De provincie onderneemt meer acties om op langere termijn voedselverspilling tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op Zuid-Holland aan de slag met voedselverspilling en Geld voor levering overschot groenten en fruit aan voedselbanken

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie 

Meer weten? Ga naar de website van de Groente & Fruitbrigade

Regio Deal?!

Als gevolg van een unieke samenwerking tussen de Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland is er een Regio Deal binnengehaald. Die regio kan op deze manier vele miljoenen investeren in onderwijs, wonen, verbetering van oevers en innovatie bij bedrijven. Nu komt het aan op plannen uitwerken, wie investeert mee om de slagkracht te vergroten etc. Pakt iedere partner in deze deal ook zijn of haar rol?

De genoemde samenwerking is ontstaan uit een gezamenlijk belang om geld bij de Rijksoverheid op te halen voor schitterende doelen. Maar wat als andere gemeenten aankloppen bij de provincie om overleg over mooie plannen, scherpe analyses of wat ook? Is de dagelijkse samenwerking tussen de provincie en gemeenten van dezelfde kwaliteit als die waarmee de Regio Deal is binnengehaald?

Hoe kunnen we bewerkstelligen dat de provincie een betrouwbare gesprekspartner blijft, of weer wordt, van de gemeenten? Hoe kunnen we realiseren dat de provincie de mooie plannen, die passend zijn voor de inwoners, op weg helpt? Dat zit hem niet per se in het meebetalen, maar vooral in het meedenken en wellicht soms ook in het meebewegen.

Wat zou het nuttig kunnen zijn als de provincie Zuid-Holland met alle regio’s een regiodeal sluit. Wat zou daarin op zijn minst moeten worden afgesproken? Hoe er wordt samengewerkt. Uiteraard ook hoe gemeenten kunnen worden geholpen als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, passend bij het dorp of stad. Ook zou erin terug moeten komen hoe de mobiliteit passend en toekomstbestendig gemaakt kan worden. De provincie dient het algehele belang te waarborgen, maar zal op gepaste wijze over de eigen schaduw heen moeten denken dan wel stappen. Bewegen en bouwen doen we als overheid niet voor gemeenten of provincies, maar voor onze inwoners.

Oftewel, provincie: bouw aan een duidelijke samenwerking over en weer voor de lange termijn. Die relatie zal zich terugbetalen, niet in euro’s, maar in woon-, leef- en werkplezier.

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP

Werkbezoek Drechtsteden

Op 12 juni jl. heeft de Statenfractie ChristenUnie & SGP een werkbezoek afgelegd bij de Drechtsteden. Als provinciale fractie vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met onze achterban, maar ook met betrokken bestuurders en volks-vertegenwoordigers.

Er stond een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de Regio Deal en de ontwikkeling van de Spoorzone. Het was ons eerst fysieke bezoek na lange tijd in verband met de corona-maatregelen.

We werden ontvangen op de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht door een mooie delegatie bestaande uit bestuurders en direct betrokkenen. Er werd goed rekening gehouden met de corona-maatregelen. Na een korte kennismaking werden we bijgepraat over de bestuurlijke samenwerking, de groeiagenda en de Regio Deal.

De rol van de provincie is bij al deze onderwerpen best prominent, aangezien er zowel provinciale verantwoordelijkheid is voor de diverse terreinen alsook commitment om samen te werken.

Er werd een beroep gedaan op onze betrokkenheid aangezien de Drechtsteden een aantal forse uitdagingen hebben die ze niet alleen kunnen oppakken. Er werd volop gediscussieerd en gesproken over de rol van de provincie en de verwachtingen vanuit de Drechtsteden.

Aan het einde van het programma kregen we nog een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek. Een mooi initiatief om bedrijven, studenten, medewerkers en overheden bij elkaar te brengen. We kijken terug op een mooi en goed georganiseerd werkbezoek.

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

Bekijk meer foto’s van het werkbezoek: ga naar foto's op website

Achterbanbijeenkomst: save the date

Op DV dinsdagavond 3 november 2020 zal er een achterbanbijeenkomst zijn van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland. Locatie is nog niet definitief, maar zal centraal in Zuid-Holland zijn.

Reserveert u deze datum vast in de agenda?

COLOFON

Nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland en de provinciale verenigingen van de ChristenUnie en de SGP in Zuid-Holland.

Redactie

Nico de Jager, Rudy Ligtenberg, Marianne van der Kooij, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Marianne van der Kooij

Fotoverantwoording

Statenfractie, Marianne van der Kooij, Stockfoto’s

 

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

website: zuidholland.christenunie.nl

twitter: @CU_ZH

Facebook: www.facebook.com/christenunie.zuidholland

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts