nieuwsbrief Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Vizier 2022-3

Zuid-Holland
Vizier 2022-3

 

In 't Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Op het moment van dit schrijven is de drukke decembermaand aangebroken. Het lijkt wel of alles voor 2023 moet worden afgerond. We ontvangen deze weken een eindeloze stroom aan mails en verzoeken om vooral voor Kerst nog het een of ander te regelen of af te ronden. Daar bovenop was de Statenvergadering van woensdag 14 december een lange dag waarop stevige onderwerpen werden besproken, zoals het Chinabeleid van de provincie en Energie. In deze Vizier aandacht voor onder meer Stikstof, Cultuur, Erfgoed, Energie, Klimaat en het MKB.

De periode voor Kerst is dus druk, maar er is meer dan dat. Het is Advent! Advent komt van ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. In deze tijd mogen we de komst van Christus naar deze aarde gedenken. Op de adventszondagen wordt in mijn kerkelijke gemeente dit jaar stilgestaan bij de namen van ‘het Kind wat ons geboren wordt’: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Jes.9:5). Vier zondagen lang, te midden van alle drukte, als oases van rust, stilstaan bij de komst en het offer van Hem die ons verlossing brengt.

Kerst vieren, door het gedenken van de komst van Christus naar een wereld verloren in schuld, kan gelukkig gewoon nog in ons land. Hoe anders is dat op vele plekken in deze wereld waar oorlog, honger en vervolging het leven dagelijks stempelt. Kerst voor ons en kerst voor hen is qua omstandigheden een wereld van verschil.

Wat laten we met het jaar 2022 weer een roerig jaar achter ons. Hoe nodig en bemoedigend is het dan dat we ons vertrouwen kunnen stellen op de Heere! Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden (Luc.1:51-53).

We wensen u en jou goede dagen en een gezegend nieuwjaar.

Nico de Jager (Fractievoorzitter)

Vizier_2022-3_Kerstgroet

IN DEZE VIZIER

 • In ’t Vizier
 • Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor
 • Mkb-deals: wat en waarom?
 • Stikstof
 • Cultuur en erfgoed: En de volgende periode doorpakken
 • Hoe willen wij de energietransitie vormgeven?
 • Begroting 2023
 • Hittestress en stortbuien: klimaatbestendig Zuid-Holland
 • Kandidatenlijst vastgesteld
 • Colofon
Lees verder

Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor

Iedereen wil snel en veilig van A naar B kunnen reizen. Of je nu naar school gaat of naar je werk, goederen moet bezorgen of een bezoek brengt aan vrienden. Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland zien wij dan ook als een belangrijke taak, door het aanleggen van wegen, fiets- en wandelpaden of door te investeren in goed openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen in Zuid-Holland, op de manier waarvoor hij of zij kiest, een snelle en veilige reis van deur tot deur kan maken.

Tegelijkertijd wordt het ook steeds drukker in Zuid-Holland. Het aantal inwoners stijgt en er komen steeds meer files bij op de weg, zelfs op de fietspaden. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over al het goederenvervoer over land en water. De toenemende drukte heeft effect op de veiligheid, gezondheid en leefomgeving in Zuid-Holland.

Wij zien het als ons doel om mobiliteit zo veilig en duurzaam mogelijk te maken. Veilig, omdat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. En duurzaam, omdat we ook denken aan de gezondheid van de reizigers, onze inwoners en het klimaat door in te zetten op schone(re) manieren van vervoer.

Een greep uit de onderwerpen waar we als fractie het initiatief toe genomen hebben, van harte steunen of onderzoek naar doen:

 • Provinciale wegen: het ontsluiten van de Hoeksche Waard door het oplossen van het knelpunt N217-A29 en het realiseren van de Bodegravenboog, een zeer gewenste, directe aansluiting van de N11 op de A12.
 • Fietspaden: het verbeteren van de doorgaande fietsroutes en de aansluiting daarvan op de treinstations / OV-punten. Bijvoorbeeld binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe. Of het aanpakken van de fietsroutes tussen Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard (v.v.).
 • Luchtvaart: Rotterdam The Hague Airport. Voor ons is de huidige geluidsruimte de maximale geluidsruimte. Daarbij zetten wij ons in voor het terugdringen van het aantal nachtvluchten.
 • Openbaar Vervoer: Nieuwe treinstellen voor de MerwedeLingeLijn.
 • Elektrisch vervoer: Er moeten (snel)laadpalen in de openbare ruimten en in parkeergarages worden geplaatst om elektrisch vervoer te stimuleren. Er moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum worden geplaatst.

Kortom, we zijn druk met het realiseren van efficiënt, veilig en duurzaam vervoer met ruimte voor (snelle) fietsers en toegankelijk openbaar vervoer, waar het kan als alternatief voor het eigen vervoer.

Johan Matze (Steunfractielid SGP)

 

MKB

In mijn vorige bijdrage vertelde ik waarom de ChristenUnie & SGP - als onderdeel van de coalitie - ervoor heeft gekozen een speerpunt te maken van mkb-versterking. In het kort: 60% van de mensen verdient zijn boterham bij een mkb-bedrijf en om die reden is het mkb van groot maatschappelijk belang doordat de bedrijven betrokken zijn bij de regio waarin ze werken. Alle reden om het mkb te versterken dus, maar hoe?

Lees verder

Stikstof

Het stikstofprobleem en de daaraan gerelateerde aanpak doet landelijk veel stof opwaaien. Dat is logisch, aangezien het heel veel zaken raakt. Bovendien raakt het bedrijven en mensen, niet in het laatst agrarische ondernemers. Het blijft een prominent en lastig dossier.

Alhoewel we in Zuid-Holland geen taferelen hebben gehad zoals in sommige andere provincies, heeft de aanpak hier ook consequenties voor boerenbedrijven, industrie, bouwprojecten en maatschappelijke ontwikkelingen. In Zuid-Holland was er wat minder publieke aandacht wat minder. Misschien was dat de oorzaak ervan dat er een aantal maanden geleden ook in de Provinciale Staten weinig aandacht voor was. Wat onze fractie betreft te weinig. Momenteel wordt de urgentie echter gevoeld. Helaas is het zo dat de voortgang bij het oplossen van het probleem nog beperkt is. We zijn echter tevreden met de aanpak en visie van het college en steunen deze van harte. Een belangrijk aspect van de aanpak is om geen groepen mensen - zoals agrariërs – te betitelen als de oorzaak van het probleem. Integendeel, agrariërs zijn juist onderdeel van de oplossing. Wij pleiten voor een gebalanceerde aanpak waarbij we natuurherstel realiseren, alsook een vitale landbouwsector, industrie en samenleving.

In het nieuwste rapport van Remkes wordt helder gemaakt voor welke uitdagingen we staan. Het gebrek aan vertrouwen tussen betrokken partijen is één van deze uitdagingen. We zijn benieuwd hoe de landelijke overheid hierop gaat acteren. Los hiervan moeten provincies verschillende doelen en activiteiten combineren in een integraal programma. Voor Zuid-Holland is hiervoor het ZH-PLG (Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied) gedefinieerd. We hebben zorgen over de hanteerbaarheid, governance en financiering van dit programma. Zodoende  hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd om hier een voorstel voor te doen. Samenvattend: onze fractie vindt de aanpak van de provincie goed, moet er meer voortgang komen en kijken we kritisch naar het plan voor ZH-PLG.

Jacco Schonewille (Statenlid ChristenUnie)

Hoe willen wij de energietransitie vormgeven?

Deze vraag ligt voor ons op het moment van schrijven. De transitie vraagt allerlei keuzes, van prioritering tot keuzes met betrekking tot de ruimtelijke inpassing. Woningen en windturbines kunnen nu eenmaal niet op dezelfde plaats of te dicht bij elkaar gebouwd worden. Hoewel de transitie door moet gaan is de woningnood ook enorm. In de debatten hebben we vooral aangegeven dat het inzicht ontbreekt in welke keuzes GS maakt in het voorliggende beleid. Dat is voor ons als controlerend orgaan niet gemakkelijk. Hoe heeft er dan eerlijke participatie kunnen plaatsvinden? De inzet voor het komende commissiedebat en het Provinciale Statendebat bestaat in ieder geval uit de volgende punten:

Lees verder

En de volgende periode doorpakken

In de Statenperiode 2019-2023 is een basisbudget voor cultuur en erfgoed veiliggesteld. De huidige taken worden goed uitgevoerd. Het is nu tijd om ons voor te bereiden op een nieuwe Statenperiode met nieuwe kansen. De start hiervoor was een ronde tafel op 19 oktober 2022 met een brede afvaardiging uit de sector. De huidige brede steun in de Staten beidt hiervoor een prima basis; hopelijk blijft deze steun na de verkiezingen van 15 maart 2023 in stand.

Statenperiode 2019-2023
De fractie ChristenUnie en SGP heeft met twee amendementen, één motie en via deelname aan het college extra geld vrijgemaakt voor cultuur en erfgoed. Met succes is een deel van de bezuinigingen op de vaste partners teruggedraaid.

Lees verder

Begroting 2023

Op 9 november is in de Provinciale Statenvergadering de begroting van 2023 vastgesteld. Ik bracht het volgende in via drie invalshoeken: Waarom we ‘Jubeljaar’ met een vraagteken boven onze inbreng schrijven, of er wel wat te ‘oogsten’ is en wat de volgende periode de inzet moet zijn voor Zuid-Holland.

In Leviticus lezen we dat God het Sabbatsjaar en Jubeljaar instelde: voor de HEERE. Dat in de eerste plaats! Maar in zo’n jaar vond ook een bepaalde herschikking plaats. Zoals schulden die werden kwijtgescholden, bezittingen die teruggegeven werden, slaven die weer hun vrijheid terugkregen. Dat mag ons inspireren bij het omzien naar de naaste.

Ik schets u wat hoofdlijnen van onze inbreng in deze vergadering. Afgelopen jaar is er aandacht gekomen voor bijvoorbeeld antisemitisme en de situatie in China.

Lees verder

Hittestress en stortbuien: klimaatbestendig Zuid-Holland

Piekbuien, wateroverlast, droogte en hittestress: wij moeten rekening houden met weersextremen en onze leefomgeving daarop aanpassen. De provincie werkt met waterschappen, gemeenten en andere partners aan het klimaatbestendig inrichten van Zuid-Holland. In de ruimtelijke ordening zullen de (on)mogelijkheden van bodem en water een grotere rol moeten spelen, dat blijkt ook uit de Rijksbrief over water en bodem sturend. Niet alles kan overal. Via een monitor en stresstesten krijgt de provincie zicht op verschillende kwetsbaarheden als hittestress, droogte, wateroverlast, verzilting, veenoxidatie en bodemdaling.

Lees verder

Kandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 15 november werden de kandidatenlijsten vastgesteld voor Provinciaal Staten en voor de vier Waterschappen die in Zuid-Holland zetelen.

Lees hier meer over de kandidaten.

Colofon

Redactie
Nico de Jager, Erik de Knegt, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving
Erik de Knegt

Fotoverantwoording
Statenfractie, Erik de Knegt, Stockfoto’s

Contact met de redactie
E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie
Telefoon: 070 - 441 7051
E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie 
Website: www.zuidholland.christenunie.nl
Twitter: @CU_ZH
Facebook: https://www.facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!