Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2020-3

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Het lijkt wat ongerijmd. Terwijl Nederland zich schrap zet voor de tweede coronagolf en afkoerst op een nieuwe lockdown, ploft er een nieuwsbrief in de mailbox waarin het onder meer gaat over vliegverkeer dat verbindt en over toerisme als motor. Het geeft aan dat de provincie Zuid-Holland ook in coronatijd vooruit blijft kijken. Want politiek is vaak een zaak van lange adem. Het gaat dan over meerjarenramingen en plannen voor de verdere toekomst. Die lijken soms wat verder van de inwoners af te staan, maar ze zijn zeker niet minder belangrijk. De fractie van ChristenUnie&SGP probeert vanuit een eigen visie mee te bouwen aan die toekomst. Met oog voor het welzijn van de naaste, maar toch ook met een hoger doel. Jacco Schonewille schrijft in zijn column treffend: ”Uiteindelijk willen we dat iedereen God leert kennen en met Hem verenigd zal worden. Dat is onze bestemming en zo moeten we leven. Dan is onze welvaart, onze gezondheid en zelfs onze vrijheid van ondergeschikt belang. Het hoogste doel is om te leven met God en zo tot onze bestemming te komen.”

Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

IN DEZE VIZIER

 • In 't Vizier
 • Achterbanbijeenkomst DV 3 november 2020
 • Bij een afscheid
 • Luchtvaart verbindt Nederland…
 • Toerisme als motor?!
 • Column: Wie het weet …
 • RES wat kan jij daar mee?
 • Werkt en woont u ook onder nul?
 • Afscheid Rudy Ligtenberg
 • Achterbanbijeenkomst: aanmelden
 • Colofon

Achterbanbijeenkomst DV 3 november 2020

De Statenfractie ChristenUnie & SGP nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op dinsdagavond 3 november a.s. Gezien de ontwikkelingen rond COVID-19 en de maatregelen vinden we het niet verantwoord om fysiek samen te komen. De achterbanbijeenkomst willen we digitaal door laten gaan op DV 3 november van 19:30 tot 21:00 uur.

Programma en inhoud

Welkom en opening (gezamenlijk)

Daarna zijn er drie deelsessies met elk een eigen thema, namelijk:

1. Bereikbaarheid en Infrastructuur

2. Klimaat en Milieu (Energie)

3. Ruimte voor wonen en bedrijven

In elke deelsessie zullen Staten- en steunfractieleden met u in gesprek gaan over het thema.

We vragen u om zich per e-mail naar fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl aan te melden voor deze digitale bijeenkomst. Geeft u daarin ook de keuze aan bij welke deelsessie (1, 2 of 3) u wilt aansluiten. Wilt u in de aanmelding ook alvast doorgeven welke vragen u heeft, wat u graag wil dat besproken gaat worden? Mocht u heel graag een ander onderwerp willen bespreken dan horen we dat ook graag.

Praktische informatie en details over hoe alles in zijn werk gaat ontvangt u, na aanmelding in een aanmelding bevestiging.

We hopen dat er voor ieder wat wils bij zit. We hopen u allen digitaal te mogen begroeten op 3 november!

Marianne van der Kooij-Wander, fractiemedewerker

Bij een afscheid

Vizier_2020-3_profielfoto_RudyLigtenberg_2848x3987.jpgIn de afgelopen jaren is mij met enige regelmaat gevraagd hoe ik als Barnevelder toch verzeild ben geraakt in de redactie van Vizier. Het is inderdaad geen voor de hand liggende combinatie. 

Het kwam zo. Als journalist bij het Reformatorisch Dagblad volgde ik in de jaren negentig onder meer het provinciale nieuws in Zuid-Holland. Met enige regelmaat reisde ik af naar Den Haag voor een perslunch, een Statenvergadering of een interview. Het was een boeiende tijd, die eindigde met een stevig slotakkoord: de beruchte Ceteco-affaire was in 1999 de laatste grote klus in Zuid-Holland waar ik mijn tanden in zette. In 2000 maakte ik de overstap naar de cultuurredactie van het RD, waar ik nog altijd werkzaam ben.

Juist vanwege die overstap kreeg ik van de toenmalige fractie SGP en ChristenUnie de vraag of ik wilde meewerken aan de nieuwsbrief Vizier die zou worden opgestart. Als journalist met ‘Zuid-Holland’ in de portefeuille had ik dat uiteraard niet kunnen doen (vanwege de gewenste onafhankelijkheid), maar als cultuurredacteur voelde ik me voldoende vrij om op het verzoek in te gaan. Ik herinner me nog een allereerste bijeenkomst bij Statenlid Oene Sierksma thuis waar de plannen voor Vizier werden besproken. In de jaren daarna zijn vele nummers van het blad verschenen, in steeds wisselende papieren vorm – tot er in 2020 werd gekozen voor een digitale nieuwsbrief. Voor mij was dat een natuurlijk moment om, na twintig jaar eindredacteur te zijn geweest, het stokje over te dragen. Ik heb altijd met veel plezier de redactievergaderingen bijgewoond, meegedacht over de inhoud en de kopij geredigeerd.

Ook heb ik op een prettige manier samengewerkt met de andere redactieleden, de Statenleden, Gedeputeerden en met de opeenvolgende fractiemedewerkers. Ik dank hen allen heel hartelijk voor de prettige samenwerking – ernstige conflicten hebben zich bij mijn weten nooit voorgedaan. Bijzondere dank aan mederedactielid Wim Roos met wie ik veruit het langst heb samengewerkt en die nu ook is gestopt. Ook mijn welgemeende dank aan Marianne van der Kooij voor de fijne begeleiding van het hele proces in de laatste periode. Ik kijk met plezier en dankbaarheid terug op mijn Zuid-Hollandse avontuur. Ik zal het zeker missen. 

Graag wens ik iedereen –ook u als lezer– van harte Gods zegen toe voor de toekomst, die in Zijn handen ligt. Ga met Hem.

Rudy Ligtenberg

Luchtvaart verbindt Nederland…

Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. We kunnen zakendoen, op vakantie gaan en vrienden en familie over de hele wereld bezoeken. Goederen kunnen snel over grote afstand worden verplaatst. Mede door de luchtvaart kan Nederland als klein land een internationaal knooppunt zijn van mensen, handel, investeringen en kennis. Hierdoor verdienen veel mensen hun inkomen. En mensen beleven plezier als ze zweefvliegen, parachutespringen of ballonvaren, ook dat is luchtvaart.

Lees verder ...

Toerisme als motor?!

Toerisme is voor de provincie geen doel op zich maar een middel, een motor voor verschillende provinciale opgaven en ambities”. Dat is te lezen in de startnotitie Toerisme, die vandaag in de Provinciale Statenvergadering is vastgesteld. Portefeuillehouder is onze gedeputeerde De Zoete. In de startnotitie staan de doelen voor de komende jaren. De provincie gaat inzetten op verduurzaming van toeristisch vervoer, verblijf en vermaak. En dat steunt de ChristenUnie & SGP-fractie van harte.

Toerisme als motor, hoe werkt dat dan?

Lees verder...

Column: Wie het weet …

We leven in een complexe tijd waarbij er diverse problemen tegelijkertijd spelen. Ik denk hierbij aan de wereldwijde Corona-crisis maar ook aan landelijke zaken zoals het stikstof probleem en dichter bij huis in Zuid Holland, de bescherming van onze unieke natuurgebieden. Zo nu en dan gebruiken we dan de uitdrukking ‘Wie het weet mag het zeggen’. Wat is het dan een voorrecht dat wij weten waar we de oplossing vandaan moeten halen. Nee, we hebben niet een pasklaar antwoord op alles, maar we weten wel wat we moeten doen.

In Deuteronomium 30 staat dat het niet moeilijk is om te weten wat het gebod van God is. Het is niet ver weg. Het is niet in de hemel zodat we moeten opstijgen om het te halen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee zodat we moeten oversteken om het te halen. Deze tekst uit het Oude Testament zegt dat Gods Woord heel dicht bij ons is. Het is in onze mond en in ons hart, om het te doen. Maar hoe vertalen we dit nu naar al die problemen die er spelen? Hoe kunnen we deze tekst concreet toepassen op het Corona-virus, het stikstofprobleem en de bescherming van onze Zuid-Hollandse natuur? Ik zou daar drie dingen op willen zeggen.

Allereerst geloven wij dat alles in Gods hand ligt. Het loopt Hem niet uit de hand. Hij brengt ons naar een eeuwige toekomst, waarin de genoemde problemen er niet meer zullen zijn. We hoeven daarom ook niet in paniek te raken of depressief te worden. Het tweede is dat wij Gods handen op aarde zijn. God heeft ons een opdracht gegeven om deze wereld te onderhouden. Dat betekent met verstand en verantwoordelijkheid onze weg gaan. Verstandig omgaan met de mensen om ons heen, zodat we het risico van besmetting verkleinen. Eenzame en kwetsbare mensen bezoeken of op een andere manier aandacht geven. Wijs omgaan met de schepping en vervuiling voorkomen.

Het derde en laatste punt heeft te maken met onze bestemming. Brengt een besluit dat we nemen of een mening die we hebben, ons dichter bij onze bestemming? Uiteindelijk willen we dat iedereen God leert kennen en met Hem verenigd zal worden. Dat is onze bestemming en zo moeten we leven. Dan is onze welvaart, onze gezondheid en zelfs onze vrijheid van ondergeschikt belang. Het hoogste doel is om te leven met God en zo tot onze bestemming te komen.

Ja, we leven in een complexe en moeilijke tijd en vaak hebben wij het antwoord niet. Wie het weet … mag het zeggen. HIJ weet het!

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

RES wat kan jij daar mee?

Wat kun je met een Regionale Energie Strategie (RES)? Dat hangt af van een aantal factoren. In drie punten neem ik u mee:

 1. Waarom een RES
 2. Wat is een RES en hoe komt deze tot stand
 3. Hoe zit onze fractie erin
Lees verder...

Werkt en woont u ook onder nul?

Weet u dat meer dan 60% van het Nederlandse grondgebied onder zeeniveau ligt? En weet u dat meer dan 10 miljoen mensen wonen en werken in deze gebieden? Weinig inwoners zijn zich het gevaar van overstroming bewust, ondanks de ramp in 1953. Dat komt vooral omdat (ook internationaal) bekend is dat het waterbeheer in Nederland goed op orde is. Dit artikel is bedoeld om u beter kennis te laten maken met de waterschappen.

Lees verder...

Afscheid Rudy Ligtenberg

Wij zijn Rudy zeer dankbaar voor het werk dat hij zo vele jaren gedaan heeft voor Vizier. Hij is vrijwel vanaf het begin van Vizier redactielid en eindredacteur geweest. Belangrijk werk, waarbij zijn ervaring als redacteur bij het RD ons een grote dienst heeft bewezen.

Voor Rudy was het niet altijd makkelijk om bij de redactievergaderingen aan te schuiven. Zijn drukke baan in Barneveld, daarna door de files heen worstelen om op tijd in het provinciehuis in Den Haag te zijn. Gelukkig konden we als redactie gezamenlijk van de maaltijd genieten terwijl we alle onderwerpen bespraken voor de volgende Vizier.

Rudy, we gaan je uitmuntende redactie-aanwijzingen missen. We hebben nog geen opvolger voor je gevonden, maar we hopen dat we iemand vinden die net zo goed met taal is als jij. We wensen je Gods rijke zegen toe op je verdere levenspad!

Namens de redactie van Vizier,

Marianne van der Kooij

Achterbanbijeenkomst: save the date & aanmelden

Op DV dinsdagavond 3 november 2020 zal de achterbanbijeenkomst van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland digitaal plaatsvinden. Details hierover vind u bovenin deze nieuwsbrief.

Reserveert u deze datum vast in de agenda en vergeet u niet om u tijdig aan te melden?

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Rudy Ligtenberg, Marianne van der Kooij, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Marianne van der Kooij

Fotoverantwoording

Statenfractie, Marianne van der Kooij, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: www.facebook.com/christenunie.zuidholland

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts