Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vizier 2021-2

 

In ’t Vizier

##mailingaanhefachternaam##,

Op het moment van het schrijven van deze inleiding zit ik, voor het eerst sinds juli vorig jaar, weer in een zaal met de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De commissaris van de Koning Jaap Smit typeerde ons gedrag als ‘van koeien die in het voorjaar weer de wei in mogen’. Nou, daar zat zeker wat in. Pas als je met beperkingen te maken hebt (gehad) weet je de waarde van vrijheid. Gelukkig kon het werk in de Staten het afgelopen jaar wel doorgaan. Dat stemt ons dankbaar. Johan Matze gaat in deze Vizier daar nog wat verder op in.

U kunt in deze Vizier ook lezen over een aantal grote onderwerpen waar in de Staten besluitvorming over plaats heeft gevonden. Nederland heeft ingestemd met het Klimaatakkoord. De provincie gaat als gevolg daarvan een besluit vormen over de Regionale Energie Strategie. Verder komt de Warmterotonde aan bod, het Omgevingsbeleid en het jaarverslag 2020. Het Waterschap Rivierenland neemt ons mee in de waterveiligheid.

Met ingang van 1 juli volgt Martine Marianne op als fractiemedewerker. Vanaf deze plaats bedanken we Marianne voor wat je allemaal voor onze fractie hebt gedaan. We wensen je al het goede in je nieuwe woonplaats in Hattem. Een hartelijk welkom aan Martine die vanaf 1 juli als fractiemedewerker het stokje overneemt!

Dankbaarheid in een bijzondere tijd waarin we door konden gaan met ons werk. Het doet mij denken aan psalm 85, waar in de berijmde vorm te lezen is ‘Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond’. De psalmist verlangt in deze psalm naar een herstel op een moment dat er verlossing is gekomen. Laten we de verlossing van de Heere verwachten die niet nalaat ons met Zijn gunst te overladen.

Hartelijke groet,

Nico de Jager, fractievoorzitter

IN DEZE VIZIER

  • In 't Vizier
  • Warmterotonde
  • Verbouwing Provinciehuis
  • Column: Tel je zegeningen
  • Participatie-stRES?
  • Herziening omgevingsbeleid 2020
  • Even voorstellen: nieuwe fractiemedewerker
  • Uit het waterschap: Waterveiligheid Alblasserwaard ter discussie!
  • Jaarverslag 2020
  • Colofon

Warmterotonde

De Statenfractie ChristenUnie & SGP heeft in de Provinciale Statenvergadering op 16 juni 2021 ingestemd met een subsidie en een garantstelling voor de aanleg van twee warmteleidingen: van Rotterdam naar Den Haag en van Rijswijk naar Leiden: de Warmtelinq en de Warmtelinq+. Het besluit is in Provinciale Staten (PS) met een ruime meerderheid aangenomen. De coalitiepartijen en DENK, D66, JA21 en SP steunden gezamenlijk dit belangrijke besluit.

Graag leg ik uit waarom de warmteleidingen nodig zijn: de aarde warmt op door de omvangrijke toename van CO2 door menselijke activiteiten. De ChristenUnie & SGP steunt de energietransitie om de CO2-uitstoot te verminderen. Het gaat om energie besparen, om duurzame opwek van elektriciteit en om duurzame vormen om gebouwen te verwarmen. Havenwarmte biedt hierbij een groot potentieel. Dit is restwarmte welke vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse Haven. Deze warmte die anders als warmtevervuiling zinloos in de lucht wordt uitgestoten wordt via de hoofdwarmteleidingen hergebruikt om gebouwen te verwarmen.

Lees verder ...

Verbouwing Provinciehuis

In de vorige statenperiode is het besluit genomen om het Provinciehuis te renoveren. Er was achterstallig onderhoud, de faciliteiten waren niet meer bij de tijd en ook moest er asbest worden verwijderd. Vorig jaar is begonnen met het werk. Vanzelfsprekend heeft Corona ook invloed gehad op de voortgang en besluitvorming.

Momenteel zijn de werkzaamheden in volle gang. Voor het vernieuwde Provinciehuis worden alles nieuwe eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid meegenomen. Dit geldt voor de klimaatbeheersing, maar ook voor de toegang tot het gebouw en specifieke zalen. De ontwerpen die er liggen laten een mooi en open gebouw zien waarbij er enerzijds gewerkt gaat worden met niet voor iedereen toegankelijke ruimtes, maar anderzijds met een uitnodigend gebouw waar inwoners gewoon kunnen binnenlopen. Ook wordt er zoveel mogelijk gewerkt met hergebruik van al aanwezige materialen en meubilair. Vanzelfsprekend letten we goed op de financiën maar was een uitstel van de renovatie niet verantwoord. We hopen u in deze statenperiode nog te kunnen ontvangen op het provinciehuis nieuwe stijl!

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

Column: Tel je zegeningen

Het is jaren geleden. We hadden als gezin net de bochtige bergweg naar boven getrotseerd en het hotel waar we twee weken zouden verblijven was in zicht. Opgewonden reden we de parkeerplaats op: we hadden er zin in. De fijne illusie veranderde heel snel in een desillusie. Voor de ingang lagen twee herdershonden. Toen we hier met onze koffers overheen waren gestapt, heette bij de bar een beschonken eigenaar ons welkom. Onze kamer had vier stukken verschillende vloerbedekking en in de gordijnen zaten aardig wat ‘kijkgaten’. Vertwijfeld staarden we elkaar verschillende keren aan. Onuitgesproken hing boven onze vette soep de vraag ‘hoe lang houden we dit vol?’ Tot een van ons het idee kreeg om onze zegeningen op te schrijven. Al snel hadden we één bladzijde vol in ons vakantielogboek. En er volgden in die weken nog heel veel bladzijden. Ja het werd een van onze mooiste vakanties!

Aan deze ervaring heb ik vaak gedacht in de achterliggende maanden. In de crisis die ons allemaal overrompelde. Vooral de eerste tijd was pittig bij het vinden van een ‘nieuw normaal’. De neiging lag op de loer om op te sommen wat allemaal níet meer kon en mocht en stiekemweg kwam die vraag omhoog ‘hoe lang houden we dit vol?’ Maar juist in de zoektocht naar het vormgeven van een anderhalve-meter-samenleving werd het voor mij opnieuw duidelijk dat onze tel-ervaringen hoog in de Oostenrijkse bergen nu extra van belang waren. Wat valt er dan veel op te schrijven! Kerkdiensten die ondanks alle beperkingen (digitaal) door konden gaan: Gods Woord mocht gepreekt worden! De vele warme blijken van meeleven, de gezellige appjes en telefoontjes waar we nu meer tijd voor nemen, het waarderen van een bezoek wat weer mag, al was het soms op enkele meters afstand op een krukje in de achtertuin, enzovoort!

Als we zó met de opsteller van psalm 103 onze weldaden mogen tellen, komen we echt vingers tekort!

Johan Matze, fractievertegenwoordiger

Participatie-stRES?

De RES’en zijn ontvangen. Wat vindt de ChristenUnie & SGP-fractie van de RES’en 1.0 uit Zuid-Holland? Maar net zo belangrijk: wat vindt u? Is dit de wind die nu gezaaid is waarna straks storm geoogst gaat worden, of is het een storm in een glas water?

Laat ik vooropstellen: er is hard gewerkt aan de opdracht RES 1.0. Tijdens dat harde werken hebben we als fractie meermaals aan de gedeputeerde meegeven waar voor ons de aandachtspunten zouden liggen en wat hij daarmee zou kunnen doen. Die knelpunten waren in grote lijnen: zorgvuldigheid, eerlijkheid, transparantie inclusief integraliteit.

Na veel overleggen met RES-regio’s, in de Statencommissie Bereikbaarheid & Energie en het lezen van de RES’en zijn mij enkele zaken opgevallen.

Lees verder...

Herziening omgevingsbeleid 2020

De Statenfractie ChristenUnie & SGP heeft in de Provinciale Statenvergadering op 16 juni 2021 ingestemd met een aantal wijzingen in het omgevingsbeleid: de ‘Herziening omgevingsbeleid 2020’. Het besluit is in Provinciale Staten met een ruimte meerderheid aangenomen.

De provincie Zuid-Holland bundelt haar beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in het omgevingsbeleid. De Omgevingsvisie bevat de visie van de provincie hierop en is alleen bindend voor de provincie zelf. Provinciale Staten (PS) moeten de visie vaststellen. Daarnaast bevat de Omgevingsverordening regels die rechtsreeks doorwerken naar bedrijven en burgers (algemene regels) of gemeenten en waterschappen (instructieregels). Vanzelfsprekend stelt PS ook de Omgevingsverordening vast. De uitwerking van het beleid kan het College vastleggen in een of meerdere Omgevingsprogramma’s.

Lees verder...

Even voorstellen: nieuwe fractiemedewerker

Mijn naam is Martine Vroman en per 1 juli start ik als fractiemedewerker bij de Statenfractie. Ik ben 32 jaar en getrouwd met Joost. Samen wonen wij in Delft.

Vizier 2021-2_Martine Vroman

Van origine kom ik uit Zwammerdam. Een klein dorp dat bij de gemeente Alphen aan den Rijn hoort. Hier ben ik geboren en getogen. In Utrecht heb ik rechten gestudeerd en tijdens mijn studententijd ben ik o.a. werkzaam geweest voor de ChristenUnie fractie in de gemeente Utrecht. 

Op dit moment werk ik nog bij het Juridisch Loket, maar omdat het werk bij de fractie Utrecht mij zo bevallen is, wil ik graag weer de stap naar de politiek maken. Naast mijn nieuwe werk voor de fractie, werk ik twee dagen in de week bij Esther van Les Gâteaux in Delft. Hier help ik bij de bereiding van voornamelijk hartige taarten. In mijn vrije tijd wandel, bak, lees en fiets ik graag. Daarnaast ben ik verzot op de Waddeneilanden, met name Terschelling en Schiermonnikoog, en ga ik graag naar het strand.

Ik kijk er naar uit om te beginnen bij de fractie!

Martine Vroman

Waterveiligheid Alblasserwaard ter discussie!

Is de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer lek gestoken tijdens het dijkversterkingsproject 2013-2018?! Het dijkversterkingsproject in Kinderdijk/ Schoonhovenseveer (KIS) is na het uitkomen van de rapportage van prof. dr. ir. Van Baars op 14 april jl. onderwerp van gesprek. Hij stelt in deze rapportage dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd.

Er wordt in het rapport melding gemaakt van schades die zijn ontstaan aan verschillende woningen. De dijkveiligheid is mogelijk in het geding doordat damwanden zijn ingewisseld voor betonnen boorpalen en diepwanden. Er was voor deze innovatieve methode gekozen om tijdens de uitvoering in deze kwetsbare bebouwde omgeving schade door trillingen te voorkomen.

Lees verder

Jaarverslag 2020

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft in de Provinciale Statenvergadering van 16 juni 2021 ingestemd met het vaststellen van het Jaarverslag over 2020 van de provincie. En met het vaststellen van het Jaarverslag over 2020 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen.

Over het Jaarverslag: de accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Of wel, het jaarverslag geeft eerlijk de stand van de provinciale financiën weer en de boekhouding voldoet aan alle nationale en provinciale wetten en regels. De accountant heeft nog enkele aanbevelingen om het financiële beheer te verbeteren, die neemt het College ook over. Onze fractie concludeert dat het financieel beheer op hoog niveau is. De ChristenUnie & SGP-fractie heeft daarom ingestemd met het vaststellen van het jaarverslag 2020 en met het décharge verlenen van het College voor het gevoerde financiële beleid.

Lees verder

COLOFON

Vizier, de nieuwsbrief van de Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland

Redactie

Nico de Jager, Marianne van der Kooij, Djoeki van Woerden-Kerssen

Vormgeving

Marianne van der Kooij

Fotoverantwoording

Statenfractie, Marianne van der Kooij, Stockfoto’s

Contact met de redactie

E-mail: vizier@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Contact met de fractie

Telefoon: 070 - 441 70 51

E-mail: fractie@zuidholland.christenunie-sgp.nl

Informatie

Website: zuidholland.christenunie.nl

Twitter: @CU_ZH

Facebook: facebook.com/christenunie.zuidholland

Over ons

Op de websites van de ChristenUnie Zuid-Holland en de SGP Zuid-Holland vindt u onze contactgegevens en actuele portefeuilleverdeling. Zo kunt u bij elk onderwerp en gemeente of waterschap zien welk fractielid u daarvoor het beste kunt benaderen. Bel of e-mail ons gerust!

Uit het bestuur SGP Zuid-Holland

Graag herinneren wij u aan de ledenvergadering van de SGP ZH op DV dinsdag 22 juni in Hardinxveld-Giessendam. De officiële uitnodiging hiervoor is begin juni aan de SGP-leden in Zuid-Holland verzonden.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
Omdat deze e-mail gepersonaliseerd is, willen wij u vragen de e-mail niet door te sturen.
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts